ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުވުން

August 29, 2017

                                                                                                                                    ނަންބަރު: 427-LCM/CIR/2017/14

ސަރކިއުލަރ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުވުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2010 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-11 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 19 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށަންވާނެ ތާރީޚަކީ ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 12 މަސް ހަމަވާ ތާރީހުކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދި މި ތާރީޚުގެ ފަހުން އިތުރަށް ހިނގާ 12 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާނަމަ، ލައިސަންސް ބާތިލްވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)427-LCM/PRIV/2013/6 (21 ފެބްރުއަރީ 2013) އިއުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެ މަތިން 2017 ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ބާތިލްވާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލެއް ފަށާފައިވާނަމަ، ފަށާފައިވާ ތާރީޚް އާއި މީޑިއަމް މި ކޮމިޝަނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ މިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ނުފެށުމުގެ ސަބަބުން ލައިސަންސް ބާތިލުވާނޭ ތާރީޚެވެ.

# ކުންފުނި ޗެނަލް ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީހް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ނުފަށައިފި ނަމަ  ލައިސަންސް ބާތިލްވާނޭ ތާރީހް
1 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޓީވީ 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
2 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ސަރިންދާ 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
3 ޑްރީމް ނެޓްވާރކް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގޯޕްލަސް 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
4 ޑްރީމް ނެޓްވާރކް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގޯކާސްޓް 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

 

5 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދި މިއުޒިކް 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
6 އާރކް އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދިވެހި ޗެނަލް 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
7 އަކޯޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަންގު އެކްސްޓްރާ 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
8 ރެއިޒްކްރޯން ޕްރައިވެޓް  ލިމިޓެޑް ނިއުސް ޓީވީ 19 އޮކްޓޯބަރ 2015 19 އޮކްޓޯބަރ 2017
9 ޓްރާންސް އޯޝަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޗެނަލް އޯޝަން 19 އޮކްޓޯބަރ 2015 19 އޮކްޓޯބަރ 2017
10 އައްޑޫ ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައްޑޫ ޓީވީ 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
11 އައިކޮމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވީޑިއޯ 24 ސެވްން 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
12 އާރު. ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރާއްޖެ ޕްލަސް 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
13 ޖޭޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޭޓީވީ 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

 

ވީމާ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން މިހާތަނަށް ނުފަށާ ހުރި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމާއެކު ޢާންމުކޮށް އަންގަމެވެ.

 

29 އޯގަސްޓް 2017