ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

September 22, 2018

ސަރކިއުލަރ

ނަންބަރު: 427-BUR/CIR/2018/7

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

 

މިއަދުގެ ހަވީރު 0600 ގެ ނިޔަލަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕެއިންކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވުމާއެކު ވެސް، މިރޭގެ ވަގުތުތަކުގައި ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިންޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރަމުން ދާކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މި ކަމަކީ ޤާނޫނުތަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުން މި ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ވީމާ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/15 (އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/16 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަންގަމެވެ.

އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ތަޢާރުޒުވާ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދޭ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

22 ސެޕްޓެންބަރު 2018