ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ބ. ގޮއިދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

February 26, 2019

އިޢުލާން

 

ނަންބަރު:(IUL)427-LCM/427/2019/2

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން

23 އޮކްޓޫބަރު 2012 އިން ފެށިގެން 22 އޮކްޓޫބަރު 2022 އަށް ބ. ގޮއިދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް، 6 ނޮވެންބަރު 2018 އިން ފެށިގެން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ލައިސަންސް ނަންބަރު: 427-LCM/(RB)2012/17 (ބ. ގޮއިދޫ)

 

26 ފެބްރުވަރީ  2019