ބައެއް ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

February 14, 2019

އިޢުލާނު

 ނަންބަރު:6(IUL)427-OPR/1/2019/

ބައެއް ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(IUL)427-OPR/1/2019/5  (23 ފެބްރުވަރީ 2019) އިޢުލާން ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރުގެ އަދަދަށް ބަދަލުގެންނަށް ޖެހުމުގެ ސަބަބަން އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އެކަމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ބައެއް ފަރުނީޗަރު  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ތާރީޚް: 21 ފެބުރުވަރީ 2019) ބުރާސްފަތި(

ގަޑި:  13:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

1 ތާރީޚް: 28   ފެބުރުވަރީ 2019) ބުރާސްފަތި(

ގަޑި:  13:30

ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ތަނުގެ މައުލޫމާތު:

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގ/ މަޖީދީމަގު

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3433333 /3334327 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ info@broadcom.org.mv އަށެވެ.

 

9  ރަބީއުލްއާޚިރު  1440

14   ފެބުރުވަރީ    2019