ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (އަލިރޯނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 2, 2019

އިޢުލާން

ނަންބަރު: (IUL)427-LCM/427/2019/3

 

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން

01 ނޮވެންބަރު 2016ން 31 އޮކްޓޫބަރު 2026 އަށް “އަލިރޯނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް” (ހދ.ހަނިމާދޫ) އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 26 މާރިޗް 2019ން ފެށިގެން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢްލާން ކުރަމެވެ.

ލައިސަންސް ނަންބަރ: 427-LCM/RB/2016/13 (އަލިރޯނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) (ހދ.ހަނިމާދޫ)

27 މާރިޗު 2019