ޚަބަރު


ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

January 30, 2019

ބްރޯޑްކާސްޓް ގަވާއިދަށް މައިގަޑު އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ.

ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޓީމުން ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށްފި

January 30, 2019

ކޮމަންވެލްތުގައި އަލުން ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ، މި ކަމާގުޅޭގޮތުން އެސެސްމެންޓެއް ހެއްދެވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޓީމާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ރަށްރަށުގައި ދެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓީންގގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެލް.ޖީ.އޭ.އާ މަޝްވަރާކޮށްފި

January 9, 2019

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާތީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި، ކައުންސިލްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު، މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

December 25, 2018

ރާއްޖެޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

“ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު” ބާޠިލުކޮށްފި

December 6, 2018

  22 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ގައި، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ “ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު” 22 ނޮވެންބަރު 2018 އިން ފެށިގެން ބާތިލްވެފައިވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މި އުސޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 15/2016 (އަބުރު ރައްކައުތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަން ފެށުނު އުސޫލެއްކަމުން، އެ ޤާނޫނު 22 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި އުވާލުމާ ގުޅިގެން މި އުސޫލުވެސް އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބާތިލުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.