ޚަބަރު


އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2018 ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

May 11, 2018

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި މެއި 10- 12 އަށް ބާއްވާ އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2018 އަދި ޕްރީ ސަމިޓް ވާރކްޝަޕްގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް އިސްމާޢީލް ސަފްވާން އިންތިޚާބުކޮށްފި

March 15, 2018

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ އިސްމާޢީލް ސަފްވާން މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އަމްޖަދު ވަހީދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

March 15, 2018

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ގއ. ވިލިނގިލި، ވިލާޑިސޯސަން އަމްޖަދު ވަހީދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ ރާއްޖޭ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

February 22, 2018

“ރާއްޖެ ޓީވީ” ޗެނެލް ގެ ޚިދުމަތް، 8 ފެބުރުވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ 40 ވަނަ މާއްދާއާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 22 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ވާތީ، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެ ސްޓޭޝަން  ޖޫރިމަނާ ކޮށްފިއެވެ.

ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދީފި

February 18, 2018

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އާއްމު ޝަރުތެއްކަމުގައިވާ، ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.