ޚަބަރު


އިލެކްޝަން ކަވަރޭޖްއާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ ތަމްރީނުކުރުމުގެ އެހީއަށް އެދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.އަށް ހުށަހަޅައިފި

August 7, 2018

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލެކްޝަން ކަވަރޭޖްއާ ގުޅޭ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިކަމުގެ އެހީއަށް އެދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ)އަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އެކުލަވައިލުމަށް ފަހު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

August 2, 2018

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އެކުލަވައިލުމަށް ފަހު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

މީޑިއާނެޓާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބާޠިލުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

July 22, 2018

މީޑިއާނެޓާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބާޠިލުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު”ގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

July 10, 2018

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު”ގެ ދެލިކޮޕީއަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ 2018 ގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

June 12, 2018

ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ 2018 ގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއި މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްބްލިކް ލިމިޓެޑާ އެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.