ޚަބަރު


“ޗެނަލް 13” އިން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

October 10, 2018

“ޗެނަލް 13” އިން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓާއި މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ނެރެދެއްވައިފި

October 4, 2018

ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓާއި މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު މިއަދު ނެރެދެއްވައިފިއެވެ.

ލޫދިފައިވާ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަލުން ވިޔުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގުޅިގެން، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

October 4, 2018

ލޫދިފައިވާ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަލުން ވިޔުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގުޅިގެން، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

October 1, 2018

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

September 22, 2018

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.