ޚަބަރު


ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެ

October 2, 2017

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނަސޭޙަތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ބަސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު ކޮމިޝަނުން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

October 2, 2017

ދިވެހި ބަސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު ކޮމިޝަނުން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮމިޝަން ބައިވެރިވާ “އާރޯ” ހަރަކާތުން ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮށްފި

September 25, 2017

މިޔަންމާގެ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން “އާރޯ”ގެ ފަރާތުން ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ އޮފީހާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނާއި ޕީ.އެސް.އެމް މަޝްވަރާކޮށްފި

September 20, 2017

ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ “އިންޓަގްރޭޓެޑް ސާވިސް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން- ޓެރެސްޓްރިއަލް” (އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ) ނެޓްވޯރކް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އުފައްދަން ޖެހޭ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޓްވޯކް އޮފީސް(ޑީ.ބީ.އެން.އޯ) އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ އިސްލާހުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

September 20, 2017

ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދެލިކޮޕީ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އިސްލާހުތައް ގެނެސްފައިވުމާއެކު، ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް، އެފުރުސަތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.