ޚަބަރު


ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ޕައިލަޓް ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

September 20, 2020

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެވިދާނެ ޚިދުމަތެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ކޮމިޝަނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢު (ޕައިލަޓް ޕްރޮޖެކްޓް) އާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޢާއިޝަތު ޢަލީއާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިނގިރޭސި ސަފީރާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

September 15, 2020

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ހާލަތާއި، ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ސަފީރު ކެރޯން ރޮސްލާއާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި، ޤާނޫނީ ޒިންމާއަދާކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

September 13, 2020

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި އަދި ކޮމިޝަން އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ހުރި ދަތިކަމާއި، ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއަދާކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ކޮމިޝަން މެމްބަރުން ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފި

September 3, 2020

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެވިދާނެ ޚިދުމަތެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޝަނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢު (ޕައިލަޓް ޕްރޮޖެކްޓް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން، ރ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސުކޫލަށް “ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދަ” މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފިއެވެ.

ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

September 1, 2020

މިއަހަރަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި އަދި ކޮމިޝަން އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ދަތިކަން ހުރުމާ އެކު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރާ ކޮމިޝަނުން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.