ޚަބަރު


އޭޝިޔާ މީޑީއާ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

May 27, 2013

އެޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2013” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ރޭ އިންޑޮނޭޝިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

މުޒަހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތްތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފި

May 22, 2013

މުޒަހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތްތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިނެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި އާންމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

May 19, 2013

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި އާންމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި މި ސިޔާސަތަށް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އަޑުގެ އޭ.އެމް ފްރިކުއެންސީ ހުއްޓުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެންޓަނާތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލަފާ އަރުވައިފި

May 15, 2013

ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑުގެ މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެ ފްރިކުއެންސީ ހުއްޓުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެންޓަނާތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އަށް ލަފާ އަރުވައިފި އެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ހަނދާންކޮށްދީފި

May 14, 2013

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.