ޚަބަރު


އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ހަނދާންކޮށްދީފި

May 14, 2013

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.

އެއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކޮށްފި

May 9, 2013

ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ “އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެޤަވާއިދު” ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދޫކޮށްފިއެވެ.

ފަސްނުކުތާގެ ވައުދުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ އިވެންޓް ކެންސަލްކޮށްފި

May 3, 2013

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިއަދު ހަވީރު 16:30 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަސް ނުކުތާގެ ވައުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހަރަކާތް މޫސުން ތަން ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

May 3, 2013

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހަރަކާތް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި

May 1, 2013

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދުގައި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ހަރަކާތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.