ޚަބަރު


ދި އެފް.އެމް 95.2 ގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

July 23, 2013

ދިއެފްއެމް ޕްލަސްގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފިއެވެ.

ތައި.ޕީ.ބީ.އެސްގެ އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

July 23, 2013

ތައިލޭންޑްގެ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ (ތައި.ޕީ.ބީ.އެސް) ގެ އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވުމުގެ ކުރީން ހުއްދައަށް އެދުމަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ ތާރީހު އެންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ހަނދާންކޮށްދީފި

July 23, 2013

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވުމުގެ ކުރީން ހުއްދައަށް އެދުމަށާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ ތާރީހް ލިޔުމުން އެންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.

ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އަކީ އިންޑިއާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާހުރި ޗެނެލެއް ނޫންކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފި

July 5, 2013

ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނެލެއް ކަމުގައިވާ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އަކީ އިންޑިއާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ހުރި ޗެނެލެއް ނޫންކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓީވީ ސްޓޭޝަން ގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެ

July 2, 2013

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓީވީ ސްޓޭޝަން ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ދޫރު ދަރްޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޓެކްނިކަލް ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.