ޚަބަރު


ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓީވީ ސްޓޭޝަން ގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެ

July 2, 2013

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓީވީ ސްޓޭޝަން ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ދޫރު ދަރްޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޓެކްނިކަލް ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފުދެއް ނިއު ދިއްލީ އަށް ފުރާވަޑައިގަންފި

July 1, 2013

އިންޑިއާ ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފުދެއް ނިއު ދިއްލީ އަށް ފުރާވަޑައިގަންފިއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓާރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް މިއަދު ކުރައްވައިފި

June 30, 2013

މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓާރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މރ. ޔޮޝިޓާކާ ޝިންޑޯ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް މިއަދު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭޝިޔާ މީޑީއާ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

May 27, 2013

އެޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2013” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ރޭ އިންޑޮނޭޝިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

މުޒަހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތްތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފި

May 22, 2013

މުޒަހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތްތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިނެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ.