ނޫސް ބަޔާން


ފްރިކުއެންސީގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް އިޢުލާންކުރުން

June 3, 2012

ފްރިކުއެންސީގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް އިޢުލާންކުރުން

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން

April 14, 2012

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން

އިންޑިއާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޓީވީއެމް ހިމެނިކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށްފި

March 25, 2012

އިންޑިއާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޓީވީއެމް ހިމެނިކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 2012 ފެބްރުއަރީ 8 އަދި 9 ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ކޮންފަރެންސް ފަސްކުރުން

February 7, 2012

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 2012 ފެބްރުއަރީ 8 އަދި 9 ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ކޮންފަރެންސް ފަސްކުރުން

މުޖުތަމަޢުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށާއި ހަމަހަމަ އުސޫލުން މިނިވަންކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

February 7, 2012

މުޖުތަމަޢުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށާއި ހަމަހަމަ އުސޫލުން މިނިވަންކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް