ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-23/2017)

March 1, 2018

މިއީ، 8 ޑިސެންބަރު 2017 ގެ 22:02-22:05 އަށް ވީ.އެފް.އެމް އިން ގެނެސްދިން “ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ” ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ތުހުމަތު ތަކެއް ކޮށް، އަވަގުރާނަ ގޮވާފައިވާ ކޮންޓެންޓް ވީ.އެފް.އެމް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-22/2017)

March 1, 2018

މިއީ، 8 ޑިސެންބަރު 2017 ގެ 22:02-22:05 އަށް ވީ.ޓީ.ވީ އިން ގެނެސްދިން “ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ” ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ތުހުމަތު ތަކެއް ކޮށް، އަވަގުރާނަ ގޮވާފައިވާ ކޮންޓެންޓް ވީ.ޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-24/2017)

February 22, 2018

މިއީ، ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސްގައި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމާއި، ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމުގެ ހެކި ފޯމާއެކު ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-01/2018)

February 20, 2018

މިއީ، އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަފްލާ ފަބްލިކް ސަރވިސް މިޑިއާގެ ޓީ.ވީ.އެމް ޗެނަލްއިން ލައިވްކުރެވިފައި ވާކަމާއި، މި ޕްރޮގްރާމް ލައިވް ކުރަމުން ދިޔައިރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (16/2010) އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (2012/R-11) އާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފަށް ދީނީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ މިންގަޑާއި ޚިލާފަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށްބުނެ މިކަން ތަޙުޤީޤުކޮށްދެއްވާ އެ ސްޓޭޝަނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-23/2017

January 31, 2018

މިއީ، ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގައި ޖޭ.ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.