ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-05/2014)

April 15, 2014

މިއީ، ދި އެފް.އެމް.ޕްލަސް އިން 23، 24 އަދި 25 ފެބްރުއަރީ 2014ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތިން މެމްބަރެއްގެ ފޮޓޯ އެކޮޅު ކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IM/CAC-14/2013)

April 6, 2014

މިއީ، 15 ނޮވެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 18:00ގެ ފަހުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަށާއި އެ ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯއާ ގުޅުވައި ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތުން ފާޑުކިޔާފައިވާ “އަންދަލުސް” ކިޔާ ދީނީ ދަރުސެއް ޗެނަލް 13، ޗެނަލް 1، ވީ.ޓީ.ވީ އަދި ދި. ޓީވީން ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-04/2014)

April 1, 2014

މިއީ، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ދި. ޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-04/2014)

April 1, 2014

މިއީ، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ދި. އެފް.އެމް ޕްލަސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-02/2014)

April 1, 2014

މިއީ، ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން 20 ޖަނަވަރީ 2014ވަނަ ދުވަހުގެ 8:00 ން 09:00އަށް ގެނެސްދީން “ޓޯކް އޮފް ދަ ޓައުން” ޕްރޮގްރާމްގައި އޭ.ސީ.ސީގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އެ ކޮމިޝަނާމެދު އޮންނަ އިހުތިރާމާއި ޤަދަރު ގެއްލޭގޮތަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.