ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-03/2014)

March 19, 2014

މިއީ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށް ބުނެ އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-03/2014)

March 19, 2014

މިއީ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށް ބުނެ އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-01/2014)

February 17, 2014

މިއީ، އަސްރު ނަމާދުވަގުތު ނުޖެހެނީސް 18 ޖަނަވަރީ 2014ވަނަ ދުވަހުގެ 15:14ގައި ރާއްޖެ ޓީވީ ޗެނަލުން ބަންގި ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-02/2014)

February 11, 2014

މިއީ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ފޮނުވި ހަޑިހުތުރު ވާހަކަ ހިމެނޭ މެސެޖްތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފިލްޓަރނުކޮށް ޗެނަލް 13 އިން 02 ފެބްރުވަރީ 2014ވަނަ ދުވަހުގެ 23:00 ން 24:00 އަށް އޮންއެއަރ ކޮށް ކިޔަމުންދިޔަކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-09/2013)

January 14, 2014

މިއީ، ރާއްޖެޓީވީން 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮންއެއަރ ކުރި އެމް.ޑީ.ޕީ ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބްރޯސްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފަށް ކޮންޓެންޓް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.