ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-20/2013)

September 10, 2013

މިނިވަން ރޭޑިއޯއިން 25 ޖޫން 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 8:45 އިން ފެށިގެން ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރިއެއްގެ ޤަދަރު ގެއްލޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމާއި ޤައުމުގެ ޢިލްމުވެރީންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކާފައި ހުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުން.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IM/CAC-5/2013)

September 10, 2013

ދިޓީވީއިން ގެނެސްދޭ “ސަޅި ވާހަކަ” ޕްރޮގަރާމްގައި ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމް ހުއްދަ ނުހޯދައި ދައްކާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުން.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-10/2013)

July 23, 2013

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމްތަކާއި، ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި، އަދި ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ބެހޭގޮތުން ނުބައި ތަސައްވުރެއް ދެވޭފަދަ ގޮތަކަށް، 01 ފެބްރުއަރީ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ “ތިލަފަތް” ޕްރޮގްރާމްގައި ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IM/CAC-4/2013)

July 16, 2013

ދިޓީވީއިން 9 ޖޫން 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ގައި ގެނެސްދިން ޚަބަރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކާބެހޭ ގޮތުން ކަމުގެ ހަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-9/2013)

May 21, 2013

22 ފެބްރުއަރީ 2013ވީ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ތިރީ ބާއަށް ޕިޕީއެމް މީހުން އެމްޑީޕީ މީހުން މަރަން ގޮވިކަމަށް ބުނެ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ޚަބަރު ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުން.