ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-21/2017)

January 31, 2018

މިއީ، ބ. ހިތާދޫ އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ 30 (ތިރީސް) ޗެނަލް އަކީ އެއްވެސް ޗެނަލް ރައިޓްސް އެއް ނެތި ދޫކުރާ ޗެނަލްތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-25/2017)

January 21, 2018

މިއީ، ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ށ. މާއުނގޫދޫގައި ޗެނަލްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ޗެނަލް ދައްކާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-7/2017)

December 26, 2017

މިއީ، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެއްވާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތުގައި ޕޭ ޗެނަލްތައް ދައްކަމުން ގެންދަނީ އެއަރޓެލް އަދި ޑިޝް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-18/2017)

November 15, 2017

މިއީ، އިޒައިރަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލްތައް (ޓީ.ވީ.އެމް، ރާއްޖެ ޓީވީ، ޗެނަލް 13، ސަންގު ޓީވީ) ކަމަށް ބުނެ މި ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރުން ސަން ޓީވީ، ސްޓަރ ޕްލަސް ސޮނީ، ޒީ ޓީވީ، ބުމަރެންގް، ޔެސް ޓީވީ، ސްޓަރ ގޯލްޑް، ސޮނީ އީ.އެސް.ޕީ.އެން، ލައިފް އޯކޭ، މި ޗެނަލްތައް ދަނީ ދޫކުރަމުންކަމަށާއި، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-15/2017)

November 8, 2017

މިއީ، ބަޑީސްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޅ. ނައިފަރުގައި އަދި އެ ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ދޭ އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް “ބަޑީސް މީޑިއާ” ގެ ނަމުގައި އައިޕީޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަމާއި، އެ ގޮތުގެ މަތިން މިވަގުތު ދިވެހި 5 (ފަހެއް) ޗެނަލްގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާކަން ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.