ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ބ.އޭދަފުށީގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

July 25, 2018

އިޢުލާން

ނަންބަރު:(IUL)427-LCM/427/2018/5

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން

12 ނޮވެންބަރު 2012 ން 11 ނޮވެންބަރު 2022 އަށް ބ.އޭދަފުށީގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 15 މާރިޗް 2018 އިން ފެށިގެން ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢްލާން ކުރަމެވެ.

ލައިސަންސް ނަންބަރ: 427-LCM/(RB)2012/21 (ބ.އޭދަފުށި)

25 ޖުލައި  2018