ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

August 1, 2018

އިޢުލާން

ނަންބަރު: (IUL)427-LCM/427/2018/7

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 2012/R-20 ނަންބަރު ގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

 1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
 3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ބ.ކެންދޫ
 4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 30 ޖުލައި 2018
 5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 29 ޖުލައި 2028
 6. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން :

 

 1. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޖަލީލް އިބްރާހީމް ލައިޓްކޯނަރ/ ބ.ކެންދޫ
 2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާޒް ގުލްޝަންކިނަރާ/ ކ.މާލެ
 3. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޖަލީލް ލައިޓްކޯނަރ/ ބ.ކެންދޫ
 4. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ޙުސައިން ދާހަދާގެ/ ބ.ކެންދޫ
 5. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔޫސުފް ރާސްތާ / ބ.ކެންދޫ
 6. އަލްފާޟިލް އަދްނާން ޔޫސުފް ޖަވާހިރުމާގެ/ ބ.ކެންދޫ
 7. އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މޫސާ ރޯސްވިލާ/ ބ.ކެންދޫ
 8. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޔޫސުފް ޑޭލައިޓް/ ބ.ކެންދޫ
 9. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ހާރިސް ޔޫސުފް އިރުމަތީގެ/ ބ.ކެންދޫ
 10. އަލްފާޟިލް ސަމްރާ މުރާދު ވަތަން / ބ.ކެންދޫ
 11. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާގިރު ޔޫސުފް / ބ.ކެންދޫ
 12. އަލްފާޟިލާ ނާހިދާ އަގްލީލް ޑަންލައިޓް/ ބ.ކެންދޫ
 13. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް އަޒީޒު އާދަމް ބުލްބުލާގެ / ބ.ކެންދޫ

 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

01 އޮގަސްޓް  2018