ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް “ބަނޑޭރި ޕޭ” މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމާއި ބެހޭ

April 27, 2021

އިޢުލާން

    ނަންބަރު: (IUL) 427-OPR/1/2021/12

 

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައްބަނޑޭރި ޕޭ” މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމާއި ބެހޭ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސްތަކުގެ އަހަރީ ފީ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް އޮންލައިން ޓްރާންސެކްޝަން ޕޯޓަލްއެއް ކަމަށްވާ، “ބަނޑޭރި ޕޭ” (bandeyripay.finance.gov.mv) މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެހެން ކަމުން، 27 އެޕްރީލް 2021 އިން ފެށިގެން މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް މިކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ( ޗެކާއި ފައިސާ ) ބަލައި ނުގަންނާގެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

15 ރަމަޟާން 1442

27 އެޕްރީލް 2021