ކޮމިޝަންގެ އިނީޝަލްސް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ

May 17, 2011

ނަންބަރު:427- CIR/2011/01

ސަރކިއުލަރ

ކޮމިޝަންގެ އިނީޝަލްސް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ އިނީޝަލްސް ” އެމް.ބީ.ސީ ” ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމުން، މި ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަންއާ އޮޅުންއަރާތީ،  މި ކޮމިޝަންގެ ނަން ބޭނުންކުރެއްވުމުގައި ” މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން ” ނުވަތަ ” ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން ” މިހެން ބޭނުންކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

14 ޖުމާދަލްއާޚިރު 1432

17  މެއި      2011