ކޮމިޝަން ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް


ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑިތައް

  • އާދީއްތަ – ބުރާސްފަތި –  8.00 ން 14.00 ށް
  • ބްރޭކް ގަޑި – 12.00 ން 13.00 ށް

 

ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

  • ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8.00 ން މެންދުރު 12.00 ށް