އިޢުލާނު – “01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ” ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

July 8, 2021

އިޢުލާނު

ނަންބަރު: (IUL)427-OPR/1/2021/22

“01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ” ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(IUL)427-OPR/1/2021/18  (23 ޖޫން 2021) އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދީފައިވަނީ (2) ދެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އެކަމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ “01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ” ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުވެއެވެ.ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިއުލާނާއި އެކު މިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ތާރީޙް: 02 އޮގަސްޓް 2021 (ހޯމަ)

ދުވަސް: ހޯމަ

ގަޑި: 10:30

ތަން: މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

03 ވަނަ ފަންގިފިލާ

މަޖީދީމަގު

 

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ/ 3334332  3432133 /3334327 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ info@broadcom.org.mv އަށެވެ.

08  ޖުލައި  2021