އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އައި.ޓީ. އޮފިސަރ

September 7, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އައި.ޓީ. އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

September 7, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އައި.ޓީ. އޮފިސަރ

August 24, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އައި.ޓީ. އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް  އޮފިސަރ

August 24, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް  އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

August 24, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ