އިއުލާން


ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާއި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަޅުމުގެ ނިޒާމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ ކްލިޕް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

September 30, 2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާއި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަޅުމުގެ ނިޒާމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް

ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ ކްލިޕް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

September 30, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

September 21, 2021

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް

August 22, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް

އިޢުލާނު – “01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ” ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

July 8, 2021

“01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ” ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް