އިއުލާން


ރެކްރޫޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް އޮފް އޭ.ބީ.ޔޫ މީޑިއާ އެކަޑަމީ

January 29, 2023

ރެކްރޫޓްމަންޓް އޮފް ހެޑް އޮފް އޭ.ބީ.ޔޫ މީޑިއާ އެކަޑަމީ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ. އިންޓަރނޭޝަނަލް އެވޯޑްސް 2023

January 29, 2023

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ. އިންޓަރނޭޝަނަލް އެވޯޑްސް 2023

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެސް.އެސް. ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

December 1, 2022

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އެސް.އެސް. ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

November 29, 2022

                        ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނަންބަރު: 31(IUL)427-OPR/1/2022/ ތާރީޚް: 27  ނޮވެމްބަރ 2022 މަޤާމު ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޢަދަދު 1   މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން / ކ.މާލެ ކްލެސިފިކޭޝަން:  ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިން ގްރޭޑް 1 ސެކްޝަން ލައިސންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އަސާސީ މުސާރަ: 11000/-  ރުފިޔާ އެލަވަންސް:   –          ނޮންޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް: -/3000 ރުފިޔާ –          ލިވިންގ އެލަވަންސް:     -/2500 ރުފިޔާ […]

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ރިސެޕްޝަނިސްޓް

September 29, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ރިސެޕްޝަނިސްޓް