އިއުލާން


އިޢުލާނު – “01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ” ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

July 8, 2021

“01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ” ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

July 7, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އިޢުލާން – އިންޝުއަރެންސް

July 4, 2021

ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ލީގަލް އޮފިސަރ

June 30, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ލީގަލް އޮފިސަރ

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

June 29, 2021

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން