އިއުލާން


އިޢުލާނު – “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022” އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

May 31, 2022

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022″ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން”

އިޢުލާނު – “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް” ނައިޓް  އިންތިޒާމުކޮށް ރާވައި ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

May 30, 2022

“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް” ނައިޓް  އިންތިޒާމުކޮށް ރާވައި ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާނު – ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

May 19, 2022

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެވޯޑް”ގެ ގްރެފިކް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް  ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

އިޢުލާނު – “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް”ގެ މީޑިއާ ކަވަރޭޖް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

May 9, 2022

“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް”ގެ މީޑިއާ ކަވަރޭޖް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން – “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް”ގެ އޮޑިޓް ޕާޓްނަރެއް ހޯދުން

May 9, 2022

“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް”ގެ އޮޑިޓް ޕާޓްނަރެއް ހޯދުން