އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

July 30, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އޯޝަން ޓީވީ)

July 24, 2023

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އޯޝަން ޓީވީ)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ބިއުރޯ އޮފިސަރ

June 13, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ބިއުރޯ އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

June 4, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

May 16, 2023

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ