އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ)

September 18, 2014

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުން

September 18, 2014

ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުން

މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

September 17, 2014

މިކޮމިޝަނުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން

August 20, 2014

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން

ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

July 10, 2014

ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ