އިއުލާން


އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

May 4, 2014

މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 3، 4 އަދި 5 ޖޫން 2014ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކަށް ކޮންފަރެންސް ހޯލް އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޟީލަތްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ؛

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރައިޓްސްގެ މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން

April 28, 2014

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރައިޓްސްގެ މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން

ޓީވީ 5 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން

April 20, 2014

ޓީވީ 5 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އިންފޯކޭބަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 15, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޓުގެދަރ އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 14, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.