އިއުލާން


ޓީވީ 5 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން

April 20, 2014

ޓީވީ 5 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އިންފޯކޭބަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 15, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޓުގެދަރ އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 14, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޕިކްސެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 14, 2014

ނަންބަރު:  (IUL)427-LCM/1/2014/24 އިޢުލާން  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : ޕިކްސެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ގއ.ކޮލަމާފުށި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 04 މާރިޗް 2014 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 03 މާރިޗް 2024 ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ބޯޑް […]

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

March 24, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.