އިއުލާން


ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ކުރިގަމު އެކުވެރި ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ)

March 24, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޖޭ-ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

March 16, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޖޭ-ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

March 16, 2014

ނަންބަރު:  (IUL)427-LCM/1/2014/19 އިޢުލާން   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : ޖޭ-ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 04 މާރިޗް 2014 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 03 މާރިޗް 2024 ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ […]

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

March 6, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ސެކުއަރ މީޑިއާނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

March 6, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.