އިއުލާން


ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

June 23, 2014

ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ)

May 22, 2014

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

May 13, 2014

ޖޫން 3 ން 5 ށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކަށް ކޮންފަރެންސް ހޯލް އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޟީލަތްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

May 4, 2014

މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 3، 4 އަދި 5 ޖޫން 2014ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކަށް ކޮންފަރެންސް ހޯލް އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޟީލަތްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ؛

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރައިޓްސްގެ މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން

April 28, 2014

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރައިޓްސްގެ މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން