އިއުލާން


ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ކޭބަލް ޗޮއިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

February 17, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޑިޖިލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

January 26, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޖޭ- ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

January 20, 2014

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރީކްއެންސީގެ ރަޖިސްޓްރީތަކާ ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުވުން

January 20, 2014

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރީކްއެންސީގެ ރަޖިސްޓްރީތަކާ ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުވުން