އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ

February 17, 2021

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

February 16, 2021

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

“މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ނެޓްވާރކް”ގެ ނަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް “ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް”އަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރުން

February 7, 2021

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 2019-R-154 ގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

މުޅިރާއްޖެއަށާއި މާލެ ސަރަޙައްދަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

October 4, 2020

މުޅިރާއްޖެއަށާއި މާލެ ސަރަޙައްދަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

October 4, 2020

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން