އިއުލާން


އިޢުލާން – “މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވަރކްޝޮޕް” ގައި ބައިވެރިވުމަށް މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

September 21, 2020

އިޢުލާން – “މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވަރކްޝޮޕް” ގައި ބައިވެރިވުމަށް މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

September 21, 2020

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން.

އިޢުލާނު – (ނަންބަރު:IUL)427-OPR/1/2020/11 އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން)

August 30, 2020

އިޢުލާނު – ނަންބަރު:IUL)427-OPR/1/2020/11 އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން

އިޢުލާން (ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން)

August 23, 2020

އިޢުލާން (ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން)

އިޢުލާނު (01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ)

August 19, 2020

އިޢުލާނު (01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ)