ޚަބަރު


ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނާއި އީ.ސީ. ގުޅިގެން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

January 22, 2023

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކާމެދު ދެ މުއައްސަސާއިން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

January 22, 2023

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށާއި ތަޢާރަފުވުމުގެ އިތުރުން، މީޑިއާގެ ތަރައްޤީއަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް މުޙައްމަދު ފަޒީން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި  

January 19, 2023

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ފަޒީން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

November 30, 2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު އަވަހާރަވުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

November 29, 2022

                        ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނަންބަރު: 31(IUL)427-OPR/1/2022/ ތާރީޚް: 27  ނޮވެމްބަރ 2022 މަޤާމު ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޢަދަދު 1   މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން / ކ.މާލެ ކްލެސިފިކޭޝަން:  ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިން ގްރޭޑް 1 ސެކްޝަން ލައިސންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އަސާސީ މުސާރަ: 11000/-  ރުފިޔާ އެލަވަންސް:   –          ނޮންޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް: -/3000 ރުފިޔާ –          ލިވިންގ އެލަވަންސް:     -/2500 ރުފިޔާ […]