ޚަބަރު


ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ ދެވަނަ އިސްލާޙާ ގުޅޭ

November 5, 2023

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ ދެވަނަ އިސްލާޙާ ގުޅޭ

ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ތައުބީނުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

October 24, 2023

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވެވި ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ހަނދާނުގައި ރޭ  އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް 2023

October 4, 2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް 2023

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިނާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން

September 29, 2023

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިނާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން

“އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން” އަށް އަމަލުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

September 13, 2023

“އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން” އަށް އަމަލުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން