ނޫސް ބަޔާން


ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާތީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

June 25, 2021

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާތީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރުން

February 20, 2021

19 ފެބްރުއަރީ 2021ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ޗެނަލް 13ގެ ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކުރި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯގައި މި ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން މި ކޮމިޝަނުން ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަލަމުންގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ 2018 ގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

June 13, 2018

ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ 2018 ގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

ޤާނުނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް ނޫސްވެރިން ކަމޭ ހިތުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަޞޭހަތްތެރިވުން

March 28, 2017

ޤާނުނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް ނޫސްވެރިން ކަމޭ ހިތުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަޞޭހަތްތެރިވުން

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ދެއްކުމުގެ އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް ހަމައެކަނި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާބެހޭ

October 13, 2015

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ދެއްކުމުގެ އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް ހަމައެކަނި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާބެހޭ