ނޫސް ބަޔާން


މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

June 15, 2023

އިއްޔެ ހަވީރު މާލޭގައި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިއަކު، ނޫސްވެރިކަމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އާއްމުންގެ މީހަކު އިންޒާރުދީ، ނޫސްވެރިޔާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މި ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ އައިސްފަ އެވެ.

މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ބާރުއަޅާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙުގެ ސަބަބުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އެޅޭތީ، ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

September 23, 2021

މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ބާރުއަޅާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙުގެ ސަބަބުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އެޅޭތީ، ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާތީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

June 25, 2021

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާތީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރުން

February 20, 2021

19 ފެބްރުއަރީ 2021ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ޗެނަލް 13ގެ ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކުރި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯގައި މި ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން މި ކޮމިޝަނުން ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަލަމުންގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ 2018 ގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

June 13, 2018

ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ 2018 ގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން