ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-03/2023)

September 3, 2023

މިއީ، ޗެނަލް 13 އިން 22 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:52 އިން 21:02 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި “ކަނޑުފޭރޭ ޗޯރު” “ފެލާލައިފި” “ލުޓޭރު އިބުރޭ” (ލަވަތައް) ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް މަންޒަރާއި އަޑު ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުގެ އިސްނެގުމުގެމަތީން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-28/2021)

January 25, 2023

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ލައިސަންސް ނެތި  އަދި ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ ފަރާތުން ޅ.ކުރެންދޫގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ މައްސަލަ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-25/2021)

December 28, 2022

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ލައިސަންސް ނެތި އަދި ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ ފަރާތުން ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-26/2021)

December 28, 2022

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ލައިސަންސް ނެތި  އަދި ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ ފަރާތުން ޅ.ނައިފަރުގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-27/2021)

December 28, 2022

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ލައިސަންސް ނެތި  އަދި ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ ފަރާތުން ޅ.ކުރެންދޫގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ.