ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CADRC-51/2012)

January 17, 2013

2012 އޯގަސްޓް 29ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ގެނެސްދިން ލައިވް ފީޑްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ރިޕޯޓަރ އިބްރާހީމް ވަޙީދު (އަސްވާޑް) ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް އަނިޔާކުރަމުންދާކަމަށާއި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާކަމުގެ ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފަތުރާފައިކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު ނޫސްވެރިއަކަށްހުރެ ނޫސްވެރިންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެ ޓީވީން އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާ ކަމަށް

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CADR-31/2012)

January 17, 2013

03 މާޗް 2012ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 10:00ން 11:00އާ ދެމެދު ރާއްޖެ ޓީވީއިން ލައިވްކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި، ޓްރޭޑަރސް ހޮޓަލް ކައިރިއަށް އެއްވެ ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އުޅުއްވި ފުލުހުން ތިބީ ރާބޮއެ، މަސްތުވެފައި ކަމަށް މައިޒާން އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވާތަން ރާއްޖެ ޓީވީއިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވުން

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CADRC-54/2012)

January 17, 2013

31އޮގަސްޓް 2012 ގައި،23:45ން 00:00 އާ ދެމެދު، އުސްފަސްގަނޑުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފުލުހުންނަށާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަޣާވަތް ކޮށްގެންތިބި ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ 300 އެއްހާ އެސް.އޯ ފުލުހުން ކަމަށާއި، މިއީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހަގީގަތާއި ޚިލާފަށް ފިތުނަ އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވްކޮށް ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CADRC-53/2012)

January 17, 2013

2012 އޮގަސްޓް 30 ގައި ފޮނުވި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ކެނޑިނޭޅި ގެނެސްދެމުންދިޔަ ކޮންޓެންޓްގައި ރައްޔިތުން ބައިބައި ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފުލުހުންނާއި މެދު ނަފްރަތު އުފައްދައި ފުލުހުންނާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަތަކާއި ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއާ މެދު ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCADR-06/2012)

January 9, 2013

ވީޓީވީގެ 30 އޯގަސްޓް 2012ގެ 12:32ގައި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 2ވަނަ ހަމައާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ