ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-159/2013)

November 13, 2013

ރާއްޖެޓީވީން 13 އޮކްޓޯބަރ 2013ގައި ފޮނުވި ލަވައެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިއާރުންގެ އަބުރުގެއްލޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގަދަރު އުނިވާގޮތަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-125/2013)

November 13, 2013

މިއީ، މިނިވަން97 ރޭޑިއޯއިން 20 އޮގަސްޓް 2013 ގެ ހެދުނު 8:55 އިން ފެށިގެން ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި އެކި ބޭފުޅުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ހަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ވާހަކަ ދައްކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް ހަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ވާހަކަ ދައްކައި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިން ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-129/2013)

November 13, 2013

ރާއްޖެޓީވީއިން 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 9:35 ގައި ގެނެސްދީން ކޮންޓެންޓްގައި ވެރިކަން ބަދަލުވިގޮތާބެހޭ ގޮތުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ރާއްޖެޓީވީއިން ވެރިކަން ބަދަލުވިގޮތާބެހޭ ގޮތުން ކަމުގެ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފުވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-151/2013)

October 28, 2013

2013 ސެޕްޓެމްބަރ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 11:15 ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ފޮނުވި ޕްރޮގްރާމްގައި އަލްހާނު ފަހުމީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ޢިލްމު ވެރިންނަކީ ބަޣާވާތް ކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަ ދައްކާ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚަބަރުތައް ފޮނުވުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށްޖެހި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަ ދައްކަމުންގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IM/CAC-11/2013)

October 28, 2013

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ، އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް އުނިކަން ލިބި، ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންދާތީ އެކަން ބެލުމަށް އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.