ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IM/CAC-11/2013)

October 28, 2013

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ، އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް އުނިކަން ލިބި، ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންދާތީ އެކަން ބެލުމަށް އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IM/CAC-11/2013)

October 28, 2013

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ، އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް އުނިކަން ލިބި، ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންދާތީ އެކަން ބެލުމަށް އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IM/CAC-8/2013)

September 23, 2013

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:58ގައި ގެނެސްދިން “އަންދަލުސް” ދަރުސްގައި ބްރޯސްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފަށް ކޮންޓެންޓް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވުން.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-20/2013)

September 10, 2013

މިނިވަން ރޭޑިއޯއިން 25 ޖޫން 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 8:45 އިން ފެށިގެން ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރިއެއްގެ ޤަދަރު ގެއްލޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމާއި ޤައުމުގެ ޢިލްމުވެރީންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކާފައި ހުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުން.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IM/CAC-5/2013)

September 10, 2013

ދިޓީވީއިން ގެނެސްދޭ “ސަޅި ވާހަކަ” ޕްރޮގަރާމްގައި ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމް ހުއްދަ ނުހޯދައި ދައްކާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުން.