ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CADR-49/2012)

January 8, 2013

އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ގ. ހާފްސީއާ ގުޅޭގޮތުން ވީޑިއޯއެއް ދެއްކުމަށްފަހު ބަދުނާމުވާގޮތަށް ޚަބަރު ހަދައިގެން ގެނެސްދީފައިވުން. އަދި މާބަނޑު އަންހެނަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށާއި އެމީހުންނާއި ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔާފައިވާކަމަށް އަދި އަންހެންމީހާގައިގައި ތެޅިކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ހަބަރު ކިޔާފައި ވުން