ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ސަމީކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް)

April 20, 2021

އިޢުލާން

       ނަންބަރު:  (IUL)427-LCM/427/2021/7

   ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު 2019-R-154 ގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

 

 1. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : ސަމީކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 2. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލް : ދާރިސް ޓީވީ
 3. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
 4. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : މުޅިރާއްޖެ
 5. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 20 އޭޕްރީލް 2021
 6. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް : 19 އޭޕްރީލް 2031
 7. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ބޯޑު މެމްބަރުން :
 • ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ގ.ނިލަންދޫ/ ކ. މާލެ
 • ޙަސަން އަޒުމާން މ.ދުއްލިސާގެ/ ކ. މާލެ
 • ޢަލީ ރަމީޒް މއ.ވައްތިޔަރަގެ/ ކ. މާލެ
 • މުޙައްމަދު ސުޖާޢު ނޫރީވިލާ/ ށ. މާއުނގޫދޫ
 • އަޙްމަދު ސިމާޢު ގ. ގޮއިދޫގެ/ ކ. މާލެ
 • ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު މއ.ބާބުލްއަވާލީ/ ކ. މާލެ
 • މުޖުތަބާ ހަމީދު ކަނީރުމާގެ/ ރ. އަނގޮޅިތީމު

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

20 އޭޕްރީލް 2021