ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޓުގެދަރ އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 14, 2014

ނަންބަރު: (IUL)427-LCM/1/2014/26

އިޢުލާން

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : ޓުގެދަރ އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ފ.ފީއަލި
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 16 މާރިޗް 2014
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 15 މާރިޗް 2024

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް :

  1. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަސީމް ބްލޫލައިޓް/ ފ.ފީއަލި
  2. އަލްފާޟިލާ ވަދީފާ ކްރޯންވިލާ/ ފ. ފީއަލި

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1435

15 އޭޕްރީލް 2014