ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އިންފޯކޭބަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 15, 2014

ނަންބަރު:  (IUL)427-LCM/1/2014/25

އިޢުލާން

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް : އިންފޯކޭބަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް : ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ރ.އިނގުރައިދޫ
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް : 13 އޭޕްރީލް 2014
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 12 އޭޕްރީލް 2024

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް :

  1. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.އިނގުރައިދޫ/ދެކުނުގެ
  2. އަލްފާޟިލާ އަޒުރާ ޙުސައިން ރ.އިނގުރައިދޫ/ ރޯޝަނީމަންޒިލް

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1435

15 އޭޕްރީލް 2014