ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

October 6, 2015

މި ޤަވާއިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެ އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި އެ ޚިދުމަތް ދޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބެލެހެއްޓުމާއި  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މަންފާހުރި ގޮތެއްގައި އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމާއި ވާދަވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި އެކަންކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/16 “ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު” ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ.