ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިބަދަލުވުން

April 4, 2021

އިޢުލާން

ނަންބަރު: (IUL)427-OPR/1/2021/8


ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިބަދަލުވުން

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެންނެވުން ނަންބަރު: 4/2021  ( 23  މާރޗް 2021 ) އިން 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި އާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގަޑި ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން، މިކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި  އަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަދި މިކޮމިޝަނަށް ފައިސާ ބަލައި ގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމުގައި ވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

                                        04 އެޕްރީލް 2021