ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

October 6, 2015

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/16 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުތަކާއި ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ދެވޭނެގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުރުމުގެ ޤަވާއިދެވެ.