ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-06/2019)

January 16, 2020

މިއީ، ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގާ ބީޗް ރިސޯޓްގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދެނީ ލައިސަންސް ނެތި އަދި ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި ކަމަށާއި ރިސޯޓުގެ އާންމު ތަންތަނުގައާއި ސްޓާފް ސަރަހައްދުގައި އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ ދޫކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ، ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-07/2019)

December 25, 2019

މިއީ، ސަންގު ޓީވީއިން 06 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގެ  20:20 އިން 20:25 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓުގައި ސަލަފުގެ ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ރިޝްވަތު ނަގައިގެން ދީނީ ފަތުވާ ނެރެފައިހުރި ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުން  ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-13/2019)

October 14, 2019

ޝަކުވާ ނަންބަރު: CAC-13/2019 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޙް: 08 އޮގަސްޓް 2019 ހުލާސާ: މިއީ، ށ. މަރޮށީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއާރޓެލް ޗެނަލްތައް ހިމަނައިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން (ކޭބަލްޓީވީ) ގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއި، ކުރިން ށ. މަރޮށީގައި އެއާރޓެލް މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން (ކޭބަލްޓީވީ) ގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދިޔައީ ނާދިލް މުއްތަހިދީން ޖަމްއިއްޔާގެ ނާދީ ކޭބަލް ނެޓްގެ ނަމުގައި ކަމަށާއި މިހާރު އެޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ ބަޑީސްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ކަން ބަޔާންކޮށް، މި މައްސަލަ ބަލައި […]

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-10/2019)

October 10, 2019

މިއީ، ހއ. ވަށަފަރުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން ގެންދަނީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނުވަތަ ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަމަށާއި، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހއ. ވަށަފަރުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއްނެތް ކަމަށާއި، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހުރިހާ ޗެނަލެއްވެސް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގައި ފެންނަކަމަށް ބުނެ، މިކަން ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-03/2019)

October 10, 2019

މިއީ، ލައިސަންސްނެތި ހއ. ފިއްލަދޫ ފެހިވިދުވަރުގޭގައި ވީޑިއޯ ސެންޑަރެއް ބަހައްޓައިގެން ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކެއް ރަށުގެ އެހެނިހެން ގޭގެތަކަށް ފޮނުވަމުންދާކަމަށް ބުނެ، ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.