ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-02/2021)

July 4, 2021

މިއީ، ޗެނަލް 13ގެ 24 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ “ހަޖަމް” ޕްރޮގްރާމްގެ 23:50  ހާއިރު ގެނެސްދީފައިވާ ކޮންޓެންޓްގައި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ކޮމިޝަނުން އިންޓަރނަލް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައި، ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-36/2020)

April 21, 2021

މިއީ، ޗެނަލް 13 ގެ 10 ޑިސެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 ގައި ގެނެސްދިން ހަޖަމް ޕްރޮގްރާމްގައި، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އަގުވެއްޓޭގޮތަށް ދޮގު ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާފަދަ ވާހަކަތަކާއި އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަށް ނިސްބަތްކޮށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-02/2020)

April 10, 2021

މިއީ، މިލަންދޫ ފޮޓޯ އިން ށ.މިލަންދޫގައި ލައިސަންސް ނެތި ވީޑިއޯކޯން، އެއަރޓެލް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޗެނަލްތައް ރިސީވްކޮށް އަދި ޑިޖިޓަލް ހެޑްއެންޑް މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-25/2020)

April 1, 2021

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ މީޑިއަމް (އައިޕީޓީވީ) އެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެކަން ބަލާދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ކޮމިޝާނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-24/2020)

March 30, 2021

މިއީ، ދިރާގު އޯޓީޓީ މެދުވެރިކޮށް ދެމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދަނީ ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަނިކަމަށާއި، މި ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި ޚިދުމަތް ލިބެމުން ނުދާކަމަށް ބުނެ، މި ކަން ބައްލަވާ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.