ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (SPCOM-02/2020)

September 10, 2020

މިއީ، މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް 13 އިން 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އިން 13:09 އަށް “ރައްޔިތުންގެ އަޑު” ޕްރޮގްރާމްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓްގައި “އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް، ވާހަކައަކީ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ގައިގައި އަލިފާން ޖަހަން” ގޮވާލާ ދައްކާފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-06/2020)

August 18, 2020

މިއީ، 21 ފެބްރުވަރީ 2020 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 06:00 ހާއިރު ޗެނަލް 13 ގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ބްރޭކިން ނިއުސްގެ ގޮތުގައި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ލޯގޯ (ކަޅާހުދުގެ) ޖަހާފައިވާ ލިޔުމެއް އާންމުކޮށް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާގުޅޭ ގޮތުން ގެނެސްދިން ޚަބަރު އެއީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އާއްމުކުރި ޚަބަރެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޢާއްމު ރައްޔިތުނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލާ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި މެދު ނަފުރަތު އުފައްދާ ކުންފުނީގެ އަގުވައްޓާލުމުގެ އަމަލެއްކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-04/2020)

August 18, 2020

މިއީ، ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ލައިސަންސް ނެތި އެއަރޓެލް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޗެނަލްތައް ރިސީވްކޮށް، ޑިޖިޓަލް ހެޑް އެންޑް މެދުވެރިކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-05/2020)

August 12, 2020

މިއީ، ރ. އަލިފުށީގައި ވަކިވަކި ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ރިސީވްކޮށްގެން ޑިޖިޓަލް ހެޑް އެންޑެއް މެދުވެރިކޮށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތައް ޓްރިޕްލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އަސީ ކޭބަލް ކަނެކްޝަން) ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-11/2019)

July 21, 2020

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-11/2019)