ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-03/2017)

July 25, 2017

ޝަކުވާ ނަމްބަރު: CAC-03/2017 ޝަކުވާ ހުށެހެޅި ތާރީޙް: 05 އެޕްރީލް 2017 ހުލާސާ: މިއީ، 4 އެޕްރީލް 2017ގައި ބޭއްވި ޕީ.ޕީ.އެމް އާއްމު ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަލާޙް، އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރަށް އަރައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/15ގެ 36ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތަށް މެދުކަޑާނުލާ އެ އިވެންޓް ޓީ.ވީ.އެމް އިން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ނިންމި ގޮތް: މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކުރާއިރު، ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ […]

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-06/2017)

July 25, 2017

މިއީ، ހދ. މަކުނުދޫގައި އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެއްވާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތުގައި ޕޭ ޗެނަލްތައް ދައްކަމުން ގެންދަނީ ޑައިލޮގް، އެއަރޓެލް އަދި ޑިޝް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-96/2016) ރިވިއުކުރުމަށްފަހު

June 14, 2017

މިއީ، CAC-96/2016 މައްސަލަ ރައްދުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރު ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލާގައި ހިމޭނޭ ކޮންޓެންޓް ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަރު އާލާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު، 50،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައި މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާޢިދުގެ 16ވަނަ މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 16 އޭޕްރީލް 2017 ގައި އެނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން، އެމައްސަލަ މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-94/2016)

June 13, 2017

މިއީ، ހއ. ހޯރަފުށީގައި ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެމުންގެންދާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތުގައި ޗެނަލް ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތް ޗެނަލްތަކެއް ދައްކަމުން ދާކަމަށް ބުނެ، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-85/2016)

June 13, 2017

މިއީ، އަލްޖަޒީރާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކޮށް،07 ސެޕްޓެމްބަރ 2016ގައި “މީޑިއާ ނެޓް” އިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ “ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިސް” ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތުގެ މުހިންމު އަސާސްތަކަށް ލޮޅުންއަރުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޚިޔާލީ އަދި ބުހުތާނު ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއްކަމަށްބުނެ، ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކޮންޓެންޓްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިއީ ފަރުދީ އަދި ޤައުމީ ޒިންމާ މިކަންކަމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއްކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމަށާއި، ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެކަމަށް ބުނެ މިކަމުގައި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ޚަރަކާތްތެރިވި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި، ރިބްރޯޑްކާސްޓަރުނާއި މެދު ޤައުމީ ނިސްބަތުން އެޅެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާއިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.