ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-10/2023)

October 10, 2023

މިއީ، “ދިވެހި ޗެނަލް” އިން 29 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00:01 އިން 18:00:53 ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި “2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު” ގައި ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ކެންޕެއިންކުރުން މަނާ ގަޑީގައި ކެމްޕެއިނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް، ބެލެވޭތީ ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-11/2023)

October 10, 2023

މިއީ، “ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން” އިން 29 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:08:39 އިން 8:10:32 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް ގައި ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ކެންޕެއިންކުރުން މަނާ ގަޑީގައި ކެމްޕެއިނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް، ބެލެވޭތީ ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-06/2023)

September 21, 2023

މިއީ، “ވަގުތު ޓީވީ” ން 08 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8 ގެ ޚަބަރު ގަޑީގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި “މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން މިއަދު ނިންމާލައިފި” އެ ސުރުޚީގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޚަބަރުގައި ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ކެންޕެއިންކުރުން މަނާ ގަޑީގައި ކެމްޕެއިނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް، ބެލެވޭތީ ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-05/2023)

September 21, 2023

މިއީ، “ސަންގު ޓީވީ” ން 08 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 23:02 އިން ފެށިގެން 23:52 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި “އިލްމީ ބަހުސް” ޕްރޮގްރާމްގައި ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ކެންޕެއިންކުރުން މަނާ ގަޑީގައި ކެމްޕެއިނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް، ބެލެވޭތީ ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-04/2023)

September 17, 2023

މިއީ،  ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން ބެލިބެލުމުގައި ބައިސްކޯފް އެޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޗެނަލްތައް ހުރިކަމާއި، ކޮންމެ ޓިވީ ޗެނަލެއް ވަކިވަކިން ބެލުމުން ކޮންމެ ޗެނަލެއް ރިއަލްޓައިމްގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައެކެވެ.