ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (SPCOM-01/2020)

March 19, 2020

މިއީ، ދިވެހި ދައުލަތުން ޢާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރުއްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނިކޮށް މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް 13 އިން 19 މާރިޗް 2020ގެ 00:00 ހާއިރު ގެނެސްދިން “މަޑިސީލަ” ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-09/2020)

March 11, 2020

މިއީ، އެއަރޓެލް، ވީޑިއޯކޮން، ޑައިލޮގް އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހއ. ވަށަފަރުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-08/2020)

March 11, 2020

މިއީ، އެއަރޓެލް، ވީޑިއޯކޮން، ޑައިލޮގް އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ރިސީވްކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރ.އަލިފުށީގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-15/2019)

February 18, 2020

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-15/2019)

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-01/2020)

February 18, 2020

މިއީ، މިފަހަކަށް އައިސް ޗެނަލް 13 އިން ޕީ.އެސް.އެމް އާ ގުޅޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާ ޙިލާފް ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާކަމާއި އެ ގޮތުން 04 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އދ.މަހިބަދޫ އިން ގެނެސްދިން ‘މަޑިސީލަ’ ޕްރޮގްރާމް އަދި 21 ޑިސެންބަރު 2019 ދުވަހުގެ ރޭގެ ‘މަޑިސީލަ’ ޕްރޮގްރާމްގައި ފީ.އެސް.އެމްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވާތީއާއި ޕީ.އެސް.އެމްގެ ސިޔާސަތުތައް އޮޅޭގޮތަށާއި އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފްރަތު އުފެދޭގޮތަށް ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުން ހުއްޓާލިކަމަށާ އަދި ލިޔެކިޔުމުން މިކަން ހުއްޓާލަން އަންގާފައިވާކަމަށް ދައްކަމުން ދާ ވާހަކައަކީ، ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއްކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ދެކޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.