ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން


ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-13/2019)

October 14, 2019

ޝަކުވާ ނަންބަރު: CAC-13/2019 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޙް: 08 އޮގަސްޓް 2019 ހުލާސާ: މިއީ، ށ. މަރޮށީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއާރޓެލް ޗެނަލްތައް ހިމަނައިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން (ކޭބަލްޓީވީ) ގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ކަމަށާއި، ކުރިން ށ. މަރޮށީގައި އެއާރޓެލް މެދުވެރިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން (ކޭބަލްޓީވީ) ގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދިޔައީ ނާދިލް މުއްތަހިދީން ޖަމްއިއްޔާގެ ނާދީ ކޭބަލް ނެޓްގެ ނަމުގައި ކަމަށާއި މިހާރު އެޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ ބަޑީސްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ކަން ބަޔާންކޮށް، މި މައްސަލަ ބަލައި […]

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-10/2019)

October 10, 2019

މިއީ، ހއ. ވަށަފަރުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން ގެންދަނީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނުވަތަ ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަމަށާއި، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހއ. ވަށަފަރުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއްނެތް ކަމަށާއި، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހުރިހާ ޗެނަލެއްވެސް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގައި ފެންނަކަމަށް ބުނެ، މިކަން ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-03/2019)

October 10, 2019

މިއީ، ލައިސަންސްނެތި ހއ. ފިއްލަދޫ ފެހިވިދުވަރުގޭގައި ވީޑިއޯ ސެންޑަރެއް ބަހައްޓައިގެން ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކެއް ރަށުގެ އެހެނިހެން ގޭގެތަކަށް ފޮނުވަމުންދާކަމަށް ބުނެ، ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (CAC-12/2019)

October 2, 2019

މިއީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުކަމަށް ބުނެ، މި މުބާރާތް ދެއްކުމުގެ ރައިޓްސް ނެތި އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެން.ސީ.އެން) އިން ޅ.ނައިފަރުގައި މި މުބާރާތް ދައްކާ މައްސަލަ ބަލައި މިކަމުގެ ސަބަބުން އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެމުންދާ މާލީ ގެއްލުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ވީހާ އަވަހަކަށް އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެން.ސީ.އެން) އިން މި މުބާރާތް ދެއްކުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ބަޔާން (IMCAC-06/2019)

October 2, 2019

މިއީ، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް) އިން ‘އައިސްޓީވީ’ އަކީ  އެފަރާތުގެ ޗެނަލެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.