ޚަބަރު


“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް”ގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްސާކުރައްވައި، މި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ދަޢުވަތު އަރުވައިފި

June 13, 2022

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރާ މުހިއްމު ދައުރުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، މި ސިނާޢަތުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތަޢާރަފްކުރާ “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް”ގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ކޮމިޝަނުން އަރުވައިފިއެވެ.

“ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑް” ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފި

April 12, 2022

“ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑް” ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް މަރިޔަމް ޒީނިޔާ ހަމަޖައްސައިފި

March 31, 2022

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އައު ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މަރިޔަމް ޒީނިޔާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އިންޓަރވިއުގެ ނަތީޖާ

March 30, 2022

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އިންޓަރވިއުގެ ނަތީޖާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަޕާން ސަފީރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

March 20, 2022

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، ދާއިރާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ތަކެއުޗި މިދޮރި އާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.