ޚަބަރު


މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށްފި

October 3, 2019

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު، މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފިއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމުގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

October 3, 2019

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމުގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރސްއާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

July 24, 2019

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ޗެނަލްތައް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ މައްސަލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރްސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ރަށްރަށުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ހޯދައިގެން ކަމާއި، ނަމަވެސް ގިނަ ރަށްތަކުގައި މި ޚިދުމަތް ލައިސަންސެއް އޮތްނަމަވެސް. އެއާ ހިލާފަށް ބައެއް ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަން، މިއަދު ހަވީރު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ […]

ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައި ތިބި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ޚިދުމަތް އަލުން ނުފަށައިފިނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނޭކަން އަންގައިފި

July 9, 2019

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައި ތިބި ފަރާތްތަކުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވައިދުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން އަލުން ޚިދުމަތް ނުފަށައިފިނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެކަން އެ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ. މި ގޮތުން މިހާރު ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައިވާ 16 ޓީވީ އަދި 6 ރޭޑިއޯ ޗެނެލެއްގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ވަކި ވަކީން ފޮނުވި ސިޓީގައި، 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަމުން […]

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އިސްމާޢީލް ސޮފްވާން އަދި ޙަސަން ނަބާޙު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

July 8, 2019

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އިސްމާޢީލް ސޮފްވާން އަދި ޙަސަން ނަބާޙު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި