ޚަބަރު


November 30, 2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު އަވަހާރަވުން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

November 29, 2022

                        ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނަންބަރު: 31(IUL)427-OPR/1/2022/ ތާރީޚް: 27  ނޮވެމްބަރ 2022 މަޤާމު ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޢަދަދު 1   މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން / ކ.މާލެ ކްލެސިފިކޭޝަން:  ޑިރެކްޓަރ، ލައިސެންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިން ގްރޭޑް 1 ސެކްޝަން ލައިސންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އަސާސީ މުސާރަ: 11000/-  ރުފިޔާ އެލަވަންސް:   –          ނޮންޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް: -/3000 ރުފިޔާ –          ލިވިންގ އެލަވަންސް:     -/2500 ރުފިޔާ […]

September 7, 2022

August 16, 2022

ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނާއި، އެމް.އެމް.ސީ.އާއި ޝަހީބު މީޑިއާއާއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

August 7, 2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނުންނާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަލަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންގެ ލޯހުޅުވައިދީ، އޮއްޓަރު ހުރި، ފޭރާން ހެޔޮ ޚަބަރު ލިޔާނެ ގޮތްތަކާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާއި ޝަހީބު މީޑިއާއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.