ޚަބަރު


“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އަށް އަމަލުކުރަމުން ނުދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

August 29, 2018

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އަށް އަމަލުކުރަމުން ނުދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސް އެ އިޞްލާޙު އާއްމުކޮށްފި

August 17, 2018

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު އެ އިޞްލާޙު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އާންމުކޮށްފި

August 13, 2018

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” ގެޒެޓްކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަން ކަވަރޭޖްއާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ ތަމްރީނުކުރުމުގެ އެހީއަށް އެދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.އަށް ހުށަހަޅައިފި

August 7, 2018

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލެކްޝަން ކަވަރޭޖްއާ ގުޅޭ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިކަމުގެ އެހީއަށް އެދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ)އަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އެކުލަވައިލުމަށް ފަހު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

August 2, 2018

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އެކުލަވައިލުމަށް ފަހު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި