ޚަބަރު


ރަށްރަށުގައި ދެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓީންގގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެލް.ޖީ.އޭ.އާ މަޝްވަރާކޮށްފި

January 9, 2019

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާތީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި، ކައުންސިލްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު، މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

December 25, 2018

ރާއްޖެޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

“ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު” ބާޠިލުކޮށްފި

December 6, 2018

  22 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ގައި، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ “ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު” 22 ނޮވެންބަރު 2018 އިން ފެށިގެން ބާތިލްވެފައިވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މި އުސޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 15/2016 (އަބުރު ރައްކައުތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަން ފެށުނު އުސޫލެއްކަމުން، އެ ޤާނޫނު 22 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި އުވާލުމާ ގުޅިގެން މި އުސޫލުވެސް އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބާތިލުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

“ޗެނަލް 13” އިން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

October 10, 2018

“ޗެނަލް 13” އިން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓާއި މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ނެރެދެއްވައިފި

October 4, 2018

ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓާއި މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު މިއަދު ނެރެދެއްވައިފިއެވެ.