ޚަބަރު


ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދީފި

February 18, 2018

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އާއްމު ޝަރުތެއްކަމުގައިވާ، ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.

މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތައް ލައިވްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

February 17, 2018

މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތައް ލައިވްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގެއްލި ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

February 7, 2018

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގެއްލި ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ބަހަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

November 23, 2017

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދިވެހި ބަހަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މި ނޮވެމްބަރ މަހު ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތް ފަށާފައިނުވާތީ އާރު. ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލްވެއްޖެ

October 26, 2017

އާރު. ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް، ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތް ފަށާފައިނުވާތީ ބާޠިލްވެއްޖެއެވެ.