ޚަބަރު


ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރސްއާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

July 24, 2019

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބައެއް ޗެނަލްތައް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ މައްސަލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރްސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ރަށްރަށުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ހޯދައިގެން ކަމާއި، ނަމަވެސް ގިނަ ރަށްތަކުގައި މި ޚިދުމަތް ލައިސަންސެއް އޮތްނަމަވެސް. އެއާ ހިލާފަށް ބައެއް ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަން، މިއަދު ހަވީރު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ […]

ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައި ތިބި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ޚިދުމަތް އަލުން ނުފަށައިފިނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނޭކަން އަންގައިފި

July 9, 2019

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައި ތިބި ފަރާތްތަކުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވައިދުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން އަލުން ޚިދުމަތް ނުފަށައިފިނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެކަން އެ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ. މި ގޮތުން މިހާރު ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައިވާ 16 ޓީވީ އަދި 6 ރޭޑިއޯ ޗެނެލެއްގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ވަކި ވަކީން ފޮނުވި ސިޓީގައި، 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަމުން […]

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އިސްމާޢީލް ސޮފްވާން އަދި ޙަސަން ނަބާޙު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

July 8, 2019

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އިސްމާޢީލް ސޮފްވާން އަދި ޙަސަން ނަބާޙު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ފާޠިމަތު ޒައިނާ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި

June 17, 2019

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ ފާޠިމަތު ޒައިނާ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2019 ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

June 13, 2019

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން ކެމްބޯޑިއާގެ ސިމް ރީޕްގައި ޖޫން 12- 14 އަށް ބާއްވާ އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2019 ގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.