ޚަބަރު


ޗެނަލް 13ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބަސްމަގު މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚުލާޤުގެ މިންގަނޑަށް ފެއްތުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަސޭޙަތްތެރިވެއްޖެ

April 7, 2020

ޗެނަލް 13ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބަސްމަގު މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚުލާޤުގެ މިންގަނޑަށް ފެއްތުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނަސޭޙަތްތެރިވެ، އެ ޗެނަލަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ އެދުމުގެ މަތިން، ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް މީޑިއާނެޓުން ތަޢާރަފުކޮށްފި

April 1, 2020

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން، އެކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އެދުމާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން، މީޑިއާނެޓްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ލިބޭ އައު ޕެކޭޖެއް އެ ފަރާތުން ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ. މަޝްވަރާކޮށްފި  

March 1, 2020

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، މިކަމަށްޓަކައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ)އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރަށްރަށުގައި ދެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެލް.ޖީ.އޭ.އާ މަޝްވަރާކޮށްފި

February 23, 2020

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާތީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި، ކައުންސިލްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު، މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނާއި އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް މަޝްވަރާކޮށްފި

February 12, 2020

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާމެދު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް) މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.