ޚަބަރު


އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2017 ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

June 6, 2017

އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2017 ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނެލްތަކުގެ ރައިޓްސް ހޯދުމުގައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޮން-އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

May 11, 2017

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނެލްތަކުގެ ރައިޓްސް ހޯދުމުގައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޮން-އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށާއި ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

May 5, 2017

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށާއި ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކުރަމުން ގެންދާ ތަހުގީގަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

April 25, 2017

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 24 އެޕްރީލް 2017 (ހޯމަ) ދުވަހު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގައި އަންގާފައިވާގޮތުގެ މަތިން، ތަހުގީގަށް ހުރަސްއެޅޭނެފަދަ ނުވަތަ އާންމުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދިދާނެ ފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

April 20, 2017

މިއަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.