ޚަބަރު


ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޝިފްލާ އިބްރާހީމް ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

May 5, 2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ގ. މަސްއޮޑިގެ، ޝިފްލާ އިބްރާހީމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް މުޙައްމަދު ފަޒީން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

March 7, 2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ބ. ތުޅާދޫ، ހޭޒުލީން، މުޙައްމަދު ފަޒީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

February 2, 2021

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

January 25, 2021

ދައުލަތާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކަވަރުކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސައިފި

November 15, 2020

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އައު ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.