ޚަބަރު


“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2024” ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ

July 18, 2024

އިޢުލާން   ނަންބަރު: (IUL) 427-OPR/1/2024/26   “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2024” ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ   މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނަމްބަރު: IUL)427-OPR/1/2024/18) ހ9 ޖޫން 2024 ގެ އިޢުލާނާއި ޙަވާލަދީ ދަންނަވަމެވެ. “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2024” އަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚް، 8 އޮގަސްޓް 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.     17 ޖުލައި 2024 11 މުޙައްރަމް 1446

ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް އައިމިނަތު ނުޒުހާ ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

March 19, 2024

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ހއ. ހޯރަފުށި، ރިވޯޑް އައިމިނަތު ނުޒުހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ ދެވަނަ އިސްލާޙާ ގުޅޭ

November 5, 2023

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ ދެވަނަ އިސްލާޙާ ގުޅޭ

ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ތައުބީނުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

October 24, 2023

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވެވި ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ހަނދާނުގައި ރޭ  އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް 2023

October 4, 2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް 2023