ޚަބަރު


އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

January 23, 2020

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުސޫލަށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން “މީޑިއާ ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ”އާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

January 23, 2020

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާއި، އަދި މިފަދަ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން “މީޑިއާ ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ”އާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ތިން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިފި

January 23, 2020

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުރި ދަތިތަކާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ފަށައިފައިވާ ސިލްސިލާގައި މިއަދުވެސް އިތުރު ތިން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިފިއެވެ.

އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނާއި ޕީ.އެސް.އެމް. މަޝްވަރާކޮށްފި

January 21, 2020

ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ “އިންޓަގްރޭޓެޑް ސާވިސް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން- ޓެރެސްޓްރިއަލް” (އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ)  ނެޓްވޯރކް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް)އާ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕުން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

January 21, 2020

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަންނުވެރިކަމާއި މީޑިއާގެ ތަފާތު ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕާ އެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.