ޚަބަރު


ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

March 18, 2019

މިއަހަރަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިކަން ހުރުމާ އެކު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރާ ކޮމިޝަނުން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

February 25, 2019

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލި “ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް އެ އުސޫލަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ގެޒެޓްކުރުމަށް ފޮނުވައިފި

February 20, 2019

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވައިލުމަށްފަހު، އެ އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ފޮނުވައިފައެވެ.

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

February 14, 2019

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

February 10, 2019

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުސޫލަށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.