ޚަބަރު


“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު”ގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

July 10, 2018

“އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު”ގެ ދެލިކޮޕީއަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ 2018 ގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

June 12, 2018

ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ 2018 ގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއި މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްބްލިކް ލިމިޓެޑާ އެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އެޗް.ޑީ. ކޭބަލް ޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތާއީދުކޮށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

June 5, 2018

އެޗް.ޑީ ކޭބަލް (ހއ. ކެލާ) އިން ޕޭ ޗެނަލްތައް ދައްކަމުން ގެންދަނީ އެއަރޓެލް އަދި ޑިޝް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ (CAC-05/2017)އާއި، އެޗް.ޑީ ކޭބަލް (ހދ. މަކުނުދޫ) އިން ޕޭ ޗެނަލްތައް ދައްކަމުން ގެންދަނީ ޑައިލޮގް، އެއަރޓެލް އަދި ޑިޝް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ (CAC-06/2017) ކޮމިޝަނުން ބަލައި، އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތާއީދުކޮށް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ޝަރުޢީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އިންޓަރވިއުތަކާއި ބަޔާންތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް އަންގައިފި

May 29, 2018

ޝަރުޢީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އިންޓަރވިއުތަކާއި ބަޔާންތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަންގައިފިއެވެ.

އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2018 ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

May 11, 2018

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި މެއި 10- 12 އަށް ބާއްވާ އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2018 އަދި ޕްރީ ސަމިޓް ވާރކްޝަޕްގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.