ޚަބަރު


ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކޮމިޝަންގައި ބާއްވައިފި

April 24, 2019

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނެރެފި

April 18, 2019

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރެފިއެވެ.

ރިސޯޓްތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދެމުންދާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

April 18, 2019

ލައިސަންސް ނެތި އަދި ރައިޓްސް ނެތި ބައެއް ޗެނަލްތައް ބައެއް ރިސޯޓާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ މައްސަލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި

April 10, 2019

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

April 4, 2019

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.