ޚަބަރު


ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް މުލަކަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިސް ވެރީންނާ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

August 12, 2017

މުލަކަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް މުލަކަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިސްވެރީންނާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ އެއްވުންތައް ލައިވްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

July 23, 2017

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ އެއްވުންތައް ލައިވްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2017 ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

June 6, 2017

އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް 2017 ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނެލްތަކުގެ ރައިޓްސް ހޯދުމުގައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޮން-އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

May 11, 2017

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނެލްތަކުގެ ރައިޓްސް ހޯދުމުގައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޮން-އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށާއި ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

May 5, 2017

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށާއި ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.