ސަރކިއުލަރ


ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން

October 2, 2017

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ (ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދޭ) ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

October 2, 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ (ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދޭ) ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

މީހުންނަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކާ ގުޅޭ މަންޒަރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

September 16, 2017

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: BUR/CIR/2017/15-427 މީހުންނަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކާ ގުޅޭ މަންޒަރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން މިޔަންމާގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ކަމުގެ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ މަންޒަރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި، އެ ފަދަ މަންޒަރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑުތަކާ ޚިލާފަށް ބައެއް ޗެނެލްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ 4 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ، ޤައުމަށާއި މީހުންނަށް […]

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުވުން

August 29, 2017

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުވުން

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގެއްލި ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރުން

August 24, 2017

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގެއްލި ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރުން