ކޮމިޝަނަރުން


މަރިޔަމް ވަހީދާ

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް މަރިޔަމް ވަހީދާ، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވީ 05 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު ބެޭއްވި ކޮމިޝަނަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން، ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތެވެ.


އަޙްމަދު ގައިސް

ނައިބު ރައީސް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އަޙްމަދު ގައިސް، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވީ 05 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު ބެޭއްވި ކޮމިޝަނަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން، ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތެވެ.


ޒީނާ ޒާހިރު

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6319

މީޑިއާގެ ދާއިރާއާ ޒީނާ ޒާހިރު ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ސީނިއަރ ރިޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ޑެއިލީގައި ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތިންއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޒީނާ ވަނީ ވީޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ. ވީޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރައްވާ، ސިޔާސީ މަސްރަޙު ދިރާސާ ކުރައްވާ، އެކަމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކޮށްދެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، ޚަބަރާއި ކަރަންޓްއެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރޮޑިއުސްކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވިއެވެ. އަދި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހައްދަވައި، ޕްރޮފައިލް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް ލިޔުއްވުމަކީވެސް ޒީނާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ޖަރނަލިޒަމް އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިލެކްޝަން ރިޕޯޓިންގގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ތަމްރީނުތަކެއް ހައްދަވާފައިވާ ޒީނާ ވަނީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއަން މީޑިއާ ސްކޫލްގައި 2 މަސްދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ. މި 2 މަސްދުވަސްތެރޭގައި ސައުތްއޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ނޫސްވެރިންނާއެކު ޕާކިސްތާނުގައި އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން ލެވެލް 04 ކޯހެއް ހެއްދެވުމުގެ އިތުރަށް، އޭބީއީ ލެވެލް 5 ޑިޕްލޮމާ އިން މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް ޒީނާވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އޭބީއީ ލެވެލް 6 ޑިޕްލޮމާ އިން މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް (އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ) ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން “ސައުތް އޭޝިއަން ވިމެންސް މީޑިއާ ކޯ”ގެ ނާއިބު ރައީސާކަމާއި،  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރު.ޕީ)ގެ ކައުންސިލް މެންބަރުކަމާއި، ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. ޒީނާ ޒާހިރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ގެ މަޤާމްގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ޒީނާ ޒާހިރު، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވީ 05 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


އާމިނަތު ސަރާޙަތު ޢިއްޒަތު

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6331

ޝަރީޢާގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހައްދަވާފައިވާ އާމިނަތު ސަރާހަތު ޢިއްޒަތު އެކި ދާއިރާތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި، ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއާއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި އާމިނަތު ސަރާހަތު ޢިއްޒަތު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި، ހައި ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓާ އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެކި މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، 2004 ވަނަ އަހަރާއި 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އާމިނަތު ސަރާޙަތު ޢިއްޒަތު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


އަމްޖަދު ވަހީދު

ކޮމިޝަނަރ

އަމްޖަދު ވަހީދު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 15 މާރޗް 2018 ގައެވެ.


ޢަލީ ޔޫސުފް

ކޮމިޝަނަރ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ޢަލީ ޔޫސުފް، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވީ 05 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައެވެ.


އާމިނަތު އަމީނާ

ކޮމިޝަނަރ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އާމިނަތު އަމީނާ، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވީ 14 ޖޫން 2020 ގައެވެ.