ކޮމިޝަނަރުން


މަރިޔަމް ވަހީދާ

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

ނޫސްވެރިކަމާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނިންގ އަދި އާންމު ޚިދުމަތުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަރްޔަމް ވަހީދާ އަކީ ތައުލީމީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއަށް ބަލައިލި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ފުޅާ ދާއިރާތަކެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް، މުޅި ޤައުމު އެބޭފުޅަކާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވާ، ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ފަރާތެކެވެ. ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި  އެތައް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މަރީ އަކީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު މުޖްތަމައު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ކުޅަދާނަ ކަނބަލެކެވެ.

ތައުލީމީ ރޮނގުން އެތައް އުސްމިންތަކަކަށް ވާސިލުވެފައިވާ މަރީ ވަނީ ބެންގަލޫރު ޔުނިވާރސިޓީގެ ސެއިންޓް ޖޯސެފްސް ކޮލެޖް އޮފް އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް އިން އިކޮނޮމިކްސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، އަދި ސޯޝިއޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މޭޖަރވެ ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޯވިޗްގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އީސްޓް އެންގްލިއާ އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ތައުލީމީ ރޮނގުންވެސް ކުޅަދާނަކަން ދައްކާފައިވާ މަރީގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަޔާތުގެ ބިންގާއަޅައި އާންމުންގެ ލޯހުޅުވިގެންދިޔައީ 26 ޑިސެމްބަރ 2004 ގައި ހިނގައިދިޔަ ހިތާމަވެރި ސުނާމީ ކާރިޠާ ކަަވަރ ކުރުމަށްޓަކައި މަރީ ކުރައްވާފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެމްއެންބީސީ އާއި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ ސީނިއަރ ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ރިޕޯޓުގައި މަރީގެ އަޑު ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ކާމިޔާބީއާއި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ 2011 ގައި ޖޭސީއައި  އިން ދޭ “ޓެން އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޔަންގ ޕާރސަންސް އޮފް ދަ ވޯލްޑް” އެވާރޑް ހާސިލްކުރެއްވުމެވެ. މިއާއިއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޤައުމީ އިނާމް 2015 ގައި “މީޑިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް”ގެ ދާއިރާއިން ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިފަދައިން އެކިފަހަރު މަތިން މަރިޔަމް ވަހީދާ އޭނާގެ ޤާބިލްކަން ދައްކާފައިވާއިރު، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކަށީގައި އަށަގަނެވިފައިވާ ލޯބީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަންގެ އެކި މަގާމުތައް ފުރުއްވުމާއި، މޯލްޑިވްސް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީގެ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރު އަދި ޗެއާމަންކަން ވެސް ފުރުއްވާފައިވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާއި ޖެހެންދެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސްވީޑެންގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ މަޤާމްވެސް މަރިޔަމް ވަހީދާ ދަނީ އަދާކުރައްވަމުންނެވެ. މިހާރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އެ މަޤާމަށް މަރީ އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާގެ އިތުރުން، މަރްޔަމް ވަހީދާ އަކީ ހިލޭސާބަހަށް އަދި އިންސާނީ އެހީތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހީވާގިކަމާއިއެކީ ވަކާލާތު ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއަރޑް ސޮސައިޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އިންސާނިއްޔަތަށް އެހީވުމުގައި ދަރުމަވެރިން އަދާކުރައްވާ އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މަރްޔަމް ވަހީދާގެ ކާމިޔާބީތަކާއި މުޖުތަމަޢަށްޓަކައި ކުރައްވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަކީ ތަރައްޤީއާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ ފަރާތެކެވެ.


މުޙައްމަދު ފަޒީން

ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް މުޙައްމަދު ފަޒީން، 7 މާރިޗު 2021 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 5 އަހަރުގެ ދައުރަކަށް އައްޔަންކުރައްވައިފައެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަހްމަދު ގައިސް، އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ހުސްވެފައިވާ އެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް 19 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މުޙައްމަދު ފަޒީން ވަނީ އެމަގާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މީޑިޔާ އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން މުހައްމަދު ފަޒީން، ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އިންޑަސްޓްރީގައި 10 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އިންފަރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އޮނާސް) އަދި ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އިން ބެޗެލާސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ މުޙައްމަދު ފަޒީނަކީ ވެބް ޑިޒައިން އަދި ޑިވަލޮޕްމެންޓްގެ ރޮނގުން ވެސް ހުނަރުވެރި ބޭފުޅެކެވެ.

އަމަލީ ގޮތެއްގައި މީޑިޔާގެ ދާއިރާއަށް ފަޒީން ނުކުމެވަޑައިގެންފައިވަނީ ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީ.އެން.އެމް)ގެ ސީނިއަރ ޖާރނަލިސްޓްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ފަޒީންގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވީޑިއޯ ޖާރނަލިސްޓް އެއްގެ މަޤާމް ފުރުއްވަމުން ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތެވެ.


ޢަލީ ޔޫސުފް

ކޮމިޝަނަރ

ނޫސްވެރިކަމުގައި 18 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު އަލީ ޔޫސުފް އޭނާގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަޔާތް ފައްޓަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ޕްރިންޓް މީޑިޔާ، ހަވީރު ޑެއިލީއިންނެވެ. ހަވީރުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 14 އަހަރު ދުވަސްތެރޭ 2003، 2008 އަދި 2013، މި ތިން ދައުރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ގެނެސްދިނުމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު މަޖްލީސް އިންތިޚާބުގެ ނިއުސް ކަވަރ ކުރެއްވުމުގައި 2004، 2009 އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިއާއިއެކު ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެން.ޖީ.އޯ، މޯލްޑިވްސް ޖާރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަން 2011 އިން 2014 އަށް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު 2017 އިން 2019 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ މިނިވަން ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތައް އަޚްލާގީ މިންގަނޑެއްގެ މަތީގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރެގިޔުލޭޓް ކުރާ މުއައްސަސާ، މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ބޯޑް މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުތައް ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރިހަމަކޮށް، ޗެންނާއީގެ އޭޝިއަން ކޮލެޖް އޮފް ޖަރނަލިޒަމް އިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓަޑީޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަލީ ޔޫސުފްގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަޔާތުން އަގުވަޒަން ކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް މުހިންމު މަސައްކަތަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު ހިނގައިދިޔަ ސުނާމީ ކާރިސާގެ ތެރޭގައި ވަގުތުން ވަގުތަށް އާންމުންނަށް ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދީފައިވުމެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 5 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 5 އަހަރުގެ ދައުރަކަށް އަލީ ޔޫސުފް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލް، ރާއްޖެޓީވީގައި ނިއުސް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 2015 އިން 2019 އަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މާހައުލު ހަލަބޮލި ވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި، ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއުސްރޫމް ހިންގުމުގެ މޭސްތިރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޢަލީ ޔޫސުފް ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ “ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން” 2018 ވަނަ އަހަރު ޢަލީ ޔޫސުފަށް ލިބިލައްވާފައިވެއެވެ.


އާމިނަތު އަމީނާ

ކޮމިޝަނަރ

އާމިނަތު އަމީނާ (އަނާ) ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ، ޖާނަލިޒަމްގެ މަލްޓިޓާސްކް ޖާނަލިޒަމް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 2007 ވަނަ އަހަރު، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި ޕްރައިވެޓް ޗެނަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ވީޓީވީގެ ޖާނަލިސްޓް ޓްރެއިނީއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އެއަށްފަހު 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެވަޑައިގެންނެވި އަމީނާ އެންމެ ފަހުން އަދާކުރެއްވީ ވީޓީވީ ގެ ސީނިއަރ އެޑިޓަރެއްގެ މަޤާމެވެ.

އާމިނަތު އަމީނާ ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އަމީނާ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިމް ޑިޕޮލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ހައްދަވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އަމީނާ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައި.ޔޫ.އެމް) ގެ ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް އިން މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޖާނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ދޭ އެވޯޑްތަކުގެ އިތުރަށް ޤައުމީ އެވޯޑް ވެސް އަމީނާ ވަނީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެތެރޭގައި، 2016 ވަނަ އަހަރު އަމީނާ ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓްގެ އެވޯޑް 2016 ވަނަ އަހަރު ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއިން، އިޖުތިމާއީ ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑް 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރަށް، އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ދެމުންގެންދާ “ރެހެންދި އެވޯޑް” 2020 ވަނަ އަހަރު އަމީނާއަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. މި އެވޯޑް އަމީނާ ހާސިލްކުރައްވާފައި ވަނީ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން އޮފީހަށް ނުވަތަ ދާއިރާއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ރޮނގުންނެވެ.

ތިމާވެށީގެ ރޮނގުންވެސް ޚާއްސަ ޝައުގެއް ގެންގުޅޭ އަމީނާ އަކީ، އާތު އަވަރ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްބެސެޑަރއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އާމިނަތު އަމީނާ، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވީ 14 ޖޫން 2020 ގައެވެ.


ޝިފްލާ އިބްރާހީމް

ކޮމިޝަނަރ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިންޑަސްޓްރީއަށް ޝިފްލާ އިބްރާހިމް އަކީ އާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއަޑެއް ކަންފަތުގައި ޖެހޭ އިރަށް އެއީ ޝިފްލާ ކަން ދެނެގަންނާނެ މީހުން ރާއްޖޭގައި މަދެއް ނުވާނެއެވެ. 1999 ވަނަ އަހަރު ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ އެނައުންސަރ ޓްރެއިނީއެއްގެ ގޮތުގައި ކެރިއަރ ފެށި ޝިފްލާ ވަނީ ރޭންކްއަކަށް ފަހު ރޭންކްއެއް ކަނޑައްތުކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއިން އުސްމިންތަކަށް ވާސިލްވުމުގެ ބިންގާ އަޅާފައެވެ. ނިއުސް ކާސްޓަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް އެނައުންސަރ ފަދަ ރޯލްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު، ބްރޯޑްކާސްޓް ޓީމް ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. މިއާއިއެކު ޝިފްލާގެ ދައުރުގައި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބިފައިވާ “ދިވެހި މިއުޒިކް” އާއި “ފިލްމީ އުދަރެސް” ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރެޒެންޓް ކުރައްވައި، ނެޓްވޯކްގައި ފޮހެވިގެން ނުދާނެ ފަދަ އިމްޕެކްޓެއް ކުރެއްވި އެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ޖެނުއަރީ 2012 ގައި ޝިފްލާ ވަނީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ސީނިއާ ޖާނަލިސްޓްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން، އޭނާގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ދައްކާލައިފައެވެ. ޕީއެސްއެމްއިން ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ ނަތީޖާއަކީ އޭޕްރީލް 2015 އިން 2021 އަށް ސަންގު ޓެލެވިޜަންގެ އިތުބާރު ހުރި ނިއުސް އެންކަރަކަށް ވުމުގެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުމެވެ. ހަމައެހެންމެ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިންޑަސްޓްރީ ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ ޚާއްޞަ ޙިއްޞާތަކާއި ތަޖުރިބާގެ މުއްސަނދިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަނަރަކަށް ޝިފްލާ އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ރޯލުގައި އޭނާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިންޑަސްޓްރީ ބައްޓަންކޮށް ޚިދުމަތްތެރިކަމާއިއެކު، ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯކަށް ގެނެސްދެމުންނެވެ.

މިއާއިއެކު ގިނަބައެއްގެ އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ  ޝިފްލާގެ ތަޢުލީމީ ދަތުރުގެ ހުންގާނު އަނބުރާލެވިފައިވަނީ ވެސް މީޑިއާ ސްޓަޑީޒްއަށް އަމާޒުކޮށްގެންކަން ފާހަގަވެގެންދެއެވެ. ދަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ހާސިލްކުރުމާއި، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން، 2019 ވަނަ އަހަރު ޖާނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާ އޮފް އާޓްސް ހާސިލް ކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ވެސް މީޑިއާއަށް ހޭލުންތެރިވުމަށް މަގު ކޮށައިދީ އިތުރަށް ބިންގާ ފުރިހަމަވެގެންދިއުމެވެ. މިކަން ފާހަގަވެގެންދަނީ ޝިފްލާގެ ޚިދުމަތްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިރާއަށްވެސް ފޯރައިފައިވުމެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ބޯޑަރުތަކުން ބޭރުގައި ޝިފްލާ ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޫސްވެރިކަމަށް ޚިދުމަތްކުރައްވައި ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޒިޔުރިކްގައި ބޭއްވި ފެސްޕޯ 2008 ގައި އޭނާގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ޓީވީއެމް އިން އިންތިޒާމްކުރި ނިއުސްކާސްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ނިއުސް އެންކަރުންނާއި ޕްރެޒެންޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން އިންޑަސްޓްރީގެ ތެރޭގައި ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ދެއްވި އަހައްމިއްޔަތުކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެންދެއެވެ.

މީޑިއާގެ ދާއިރާއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން، ޝިފްލާ އަކީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން ކުރިއަރުވަން އެހެން މީހުން މި ރޮނގުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރުދެއްވާ ފިޓްނަސް މޯޓިވޭޓަރެކެވެ. ދުޅަހެޔޮކަމަށް އޭނާ ގެންގުޅޭ ވަށާޖެހޭ އުސޫލުން ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާ ތެރޭގައި ވެސް އަދި ބޭރުގައި ވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާއިން އެނައުންސަރ ޓްރެއިނީއަކުން ކޮމިޝަނަރަކަށް ޝިފްލާ ކުރެއްވި ދަތުރަކީ، އޭނާ އެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހެއްކެކެވެ. ތަޖުރިބާތަކުގެ މުއްސަނދި މާޒީއެއް އޮތް، ހުނަރުވެރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަލިގަދަ ތަރިއެކެވެ.

 


ޞަފާ ޝަފީޤް

ކޮމިޝަނަރ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ޞަފާ ޝަފީޤް، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވީ 9 މެއި 2023 ގައެވެ.