ކޮމިޝަނަރުން


މުޙައްމަދު ޝަހީބު

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

 

Mr Mohamed Shaheeb

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސްކަން މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2012 އާ ހަމައަށް ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ރައީސްގެ މަގާމުން ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ޝަހީބު އިންތިޚާބުކުރީ 21 ނޮވެމްބަރ 2012 ގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަންގެ ދެ ވަނަަ ދައުރުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް މުޙައްމަދު ޝަހީބު އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ އުސް ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރައްވައިފައިވާ މުޙައްމަދު ޝަހީބު މީޑިއާގެ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 1989 ގައި، ހަވީރު ނޫހުގެ ކޮލޮމްބޯ ސްޕެޝަލް ކޮރެސްޕޮންޑެންޓުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން “ހަވީރު އޮންލައިން” ގެ އެޑިޓަރުގެ މަޤާމާއި، “ހަވީރު” މެނޭޖްމަންޓުން ނެރުނު “ހުވާސް” މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރުގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން “ހަވީރު”ގެ އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރުގެ މަޤާމް ވެސް ޝަހީބު އަދާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި “ހަވީރު”ން ވަކިވެވަޑައިގެން، ސްޓޭޝަން އިންޗާޖުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، އަލަށް އުފެދުނު ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ސަން އެފް.އެމް ރޭޑިއޯއާ އެވެ. އެކާވީސް އަހަރަށް ފަހު، ޕްރޮފެޝަނަލް ޖާރނަލިސްޓެއްގެ ކެރިއަރ ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު 2010 އޮކްޓޯބަރުގައި ސަންއެފް.އެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގަތްއިރު ޝަހީބު ހުންނެވީ އެތަނުގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގަ އެވެ.

މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މުޙައްމަދު ޝަހީބު ކުރެއްވި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރައްވައި ސަރުކާރުން ވަނީ ޤައުމީ ދެ އިނާމް އޭނާ އަށް ދެއްވައިފަ އެވެ. މިގޮތުން، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 2004 ވަނަ އަހަރު އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 2007 ވަނަ އަހަރު އާންމުޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު މުޙައްމަދު ޝަހީބަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 2004 ވަނަ އަހަރު “ހަވީރު ރަންގަލަން” އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ނޫސްވެރިކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި “ރިހި ގަލަން” 1993 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލްގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ “އަލިމަސް ގަލަން” ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ކޯސްތަކެއް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ ހިންގަވައިފަ އެވެ. މިގޮތުން ކުރީގެ ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސް އަދި އެމްއެންބީސީގެ ނިއުސް ކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތަކުގައި އޭނާ ކިޔަވައިދެއްވައިފައި ވެ އެވެ. އަދި މާލޭ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުން، އެމްއެންޑީއެފާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާޥިސް އާއި ހަވީރު ނޫހާއި ސަންއެފްއެމް އާއި ދިޓީވީ އާއި ވީޓީވީގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް އޭނާ ހިންގަވައިފައި ވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ޝަހީބުގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުވެފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ނޫސްވެރިން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދެ އެވެ.


ފާޠިމަތު ޒައިނާ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް

dsc_6316-copy

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާ 2007 ވަނަ އަހަރު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ފާޠިމަތު ޒައިނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ވީޓީވީ ގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓް ކަމެވެ. ވީޓީވީ ގައި 7 އަހަރު މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު، ފާޠީމަތު ޒައިނާ ދެން ގުޅިވަޑައިގަތީ ޗެނަލް 13 އާ އެވެ. އެ ސްޓޭޝަންގައި އަދާކުރެއްވީ ސީނިއަރ އެޑިޓަރގެ މަޤާމެވެ. މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ހަމައަށް “އަސުރުމާ ޔަޤީން” މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރުކަމުގައި ފާޠިމަތު ޒައިނާ ހުންނެވިއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި އުޅުއްވަމުން ފާޠިމަތު ޒައިނާ ވަނީ މި ދާއިރާގެ ގިނަ ތަމްރީނުތަކެއް ހައްދަވާފައެވެ. އެގޮތުން، ސައުތް އޭޝިއަން މީޑިއާ ސްކޫލްގައި މީޑިއާ ޓްރެއިނިންގ އިން ޓެލެވިޜަން ޖާރނަލިޒަމް ހައްދަވާފައިވެއެވެ. އަދި އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޖާރނަލިޒަމް ރޮނގުންނާއި ޓީވީ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ދާއިރާއިންވެސް ވާރކްޝޮޕްތައް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިންވެސް ގިނަ ތަމްރީނުތަކެއް ފާޠިމަތު ޒައިނާ ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އިސްމާޢީލް ޞަފްވާން، އެ މަޤާމުން 13 ޖޫން 2019ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ހުސްވެފައިވާ އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން، ކޮމިޝަންގެ އައު ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ފާޠިމަތު ޒައިނާ ހޮއްވަވާފައިވަނީ 17 ޖޫން 2019 ގައެވެ.

ފާޠިމަތު ޒައިނާ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


ޒީނާ ޒާހިރު

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6319

މީޑިއާގެ ދާއިރާއާ ޒީނާ ޒާހިރު ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ސީނިއަރ ރިޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ޑެއިލީގައި ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތިންއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޒީނާ ވަނީ ވީޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ. ވީޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރައްވާ، ސިޔާސީ މަސްރަޙު ދިރާސާ ކުރައްވާ، އެކަމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކޮށްދެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، ޚަބަރާއި ކަރަންޓްއެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރޮޑިއުސްކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވިއެވެ. އަދި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހައްދަވައި، ޕްރޮފައިލް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް ލިޔުއްވުމަކީވެސް ޒީނާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ޖަރނަލިޒަމް އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިލެކްޝަން ރިޕޯޓިންގގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ތަމްރީނުތަކެއް ހައްދަވާފައިވާ ޒީނާ ވަނީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއަން މީޑިއާ ސްކޫލްގައި 2 މަސްދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ. މި 2 މަސްދުވަސްތެރޭގައި ސައުތްއޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ނޫސްވެރިންނާއެކު ޕާކިސްތާނުގައި އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން ލެވެލް 04 ކޯހެއް ހެއްދެވުމުގެ އިތުރަށް، އޭބީއީ ލެވެލް 5 ޑިޕްލޮމާ އިން މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް ޒީނާވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އޭބީއީ ލެވެލް 6 ޑިޕްލޮމާ އިން މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް (އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ) ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން “ސައުތް އޭޝިއަން ވިމެންސް މީޑިއާ ކޯ”ގެ ނާއިބު ރައީސާކަމާއި،  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރު.ޕީ)ގެ ކައުންސިލް މެންބަރުކަމާއި، ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. ޒީނާ ޒާހިރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ގެ މަޤާމްގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ޒީނާ ޒާހިރު، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވީ 05 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


 

އާމިނަތު ސަރާޙަތު ޢިއްޒަތު

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6331

އާމިނަތު ސަރާޙަތު ޢިއްޒަތު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


 

އަމްޖަދު ވަހީދު

ކޮމިޝަނަރ

އަމްޖަދު ވަހީދު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 15 މާރޗް 2018 ގައެވެ.