ކޮމިޝަނަރުން


ޒީނާ ޒާހިރު

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6319

މީޑިއާގެ ދާއިރާއާ ޒީނާ ޒާހިރު ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ސީނިއަރ ރިޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ޑެއިލީގައި ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތިންއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޒީނާ ވަނީ ވީޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ. ވީޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރައްވާ، ސިޔާސީ މަސްރަޙު ދިރާސާ ކުރައްވާ، އެކަމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކޮށްދެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، ޚަބަރާއި ކަރަންޓްއެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރޮޑިއުސްކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވިއެވެ. އަދި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހައްދަވައި، ޕްރޮފައިލް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް ލިޔުއްވުމަކީވެސް ޒީނާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ޖަރނަލިޒަމް އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިލެކްޝަން ރިޕޯޓިންގގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ތަމްރީނުތަކެއް ހައްދަވާފައިވާ ޒީނާ ވަނީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއަން މީޑިއާ ސްކޫލްގައި 2 މަސްދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ. މި 2 މަސްދުވަސްތެރޭގައި ސައުތްއޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ނޫސްވެރިންނާއެކު ޕާކިސްތާނުގައި އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން ލެވެލް 04 ކޯހެއް ހެއްދެވުމުގެ އިތުރަށް، އޭބީއީ ލެވެލް 5 ޑިޕްލޮމާ އިން މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް ޒީނާވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އޭބީއީ ލެވެލް 6 ޑިޕްލޮމާ އިން މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް (އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ) ވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން “ސައުތް އޭޝިއަން ވިމެންސް މީޑިއާ ކޯ”ގެ ނާއިބު ރައީސާކަމާއި،  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރު.ޕީ)ގެ ކައުންސިލް މެންބަރުކަމާއި، ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. ޒީނާ ޒާހިރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ގެ މަޤާމްގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ޒީނާ ޒާހިރު، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވީ 05 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


 

އާމިނަތު ސަރާޙަތު ޢިއްޒަތު

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6331

އާމިނަތު ސަރާޙަތު ޢިއްޒަތު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


 

އަމްޖަދު ވަހީދު

ކޮމިޝަނަރ

އަމްޖަދު ވަހީދު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 15 މާރޗް 2018 ގައެވެ.