ކޮމިޝަނަރުން


އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީބު

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

 

Mr Mohamed Shaheeb

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސްކަން މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2012 އާ ހަމައަށް ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ރައީސްގެ މަގާމުން ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ޝަހީބު އިންތިޚާބުކުރީ 21 ނޮވެމްބަރ 2012 ގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަންގެ ދެ ވަނަަ ދައުރުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް މުޙައްމަދު ޝަހީބު އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ އުސް ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރައްވައިފައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީބު މީޑިއާގެ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 1989 ގައި، ހަވީރު ނޫހުގެ ކޮލޮމްބޯ ސްޕެޝަލް ކޮރެސްޕޮންޑެންޓުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން “ހަވީރު އޮންލައިން” ގެ އެޑިޓަރުގެ މަޤާމާއި، “ހަވީރު” މެނޭޖްމަންޓުން ނެރުނު “ހުވާސް” މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރުގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން “ހަވީރު”ގެ އެސޯސިއޭޓް އެޑިޓަރުގެ މަޤާމް ވެސް ޝަހީބު އަދާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 2009 ގައި “ހަވީރު”ން ވަކިވެވަޑައިގެން، ސްޓޭޝަން އިންޗާޖުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، އަލަށް އުފެދުނު ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ސަން އެފް.އެމް ރޭޑިއޯއާ އެވެ. އެކާވީސް އަހަރަށް ފަހު، ޕްރޮފެޝަނަލް ޖާރނަލިސްޓެއްގެ ކެރިއަރ ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު 2010 އޮކްޓޯބަރުގައި ސަންއެފް.އެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގަތްއިރު ޝަހީބު ހުންނެވީ އެތަނުގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގަ އެވެ.

މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މުޙައްމަދު ޝަހީބު ކުރެއްވި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރައްވައި ސަރުކާރުން ވަނީ ޤައުމީ ދެ އިނާމް އޭނާ އަށް ދެއްވައިފަ އެވެ. މިގޮތުން، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 2004 ވަނަ އަހަރު އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 2007 ވަނަ އަހަރު އާންމުޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު މުޙައްމަދު ޝަހީބަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 2004 ވަނަ އަހަރު “ހަވީރު ރަންގަލަން” އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ކޯސްތަކެއް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ ހިންގަވައިފަ އެވެ. މިގޮތުން ކުރީގެ ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސް އަދި އެމްއެންބީސީގެ ނިއުސް ކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތަކުގައި އޭނާ ކިޔަވައިދެއްވައިފައި ވެ އެވެ. އަދި މާލޭ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުން، އެމްއެންޑީއެފާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާޥިސް އާއި ހަވީރު ނޫހާއި ސަންއެފްއެމް އާއި ދިޓީވީ އާއި ވީޓީވީގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް އޭނާ ހިންގަވައިފައި ވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ޝަހީބުގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުވެފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ނޫސްވެރިން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދެ އެވެ.


އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް

Mr Mohamed Aslam

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ގުޅިވަޑައިގަތީ 2008 ވަނަ އަހަރު ދިޓީވީ އާއިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރައިވެޓް ޓީވީ ސްޓޭޝަން 2008 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނީންސުރެ މީޑިއާގެ ދާއިރާއިން މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލުކުރުމަށް 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަތުމާއި ހަމައަށް ދިޓީވީގައި ޚަބަރު ކިޔުމުގައާއި ޕޮލިޓިކްސް އެންޑް ކަރަންޓް އެފެއާރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހަޅައި ދިނުމުގެ އިތުރުން މާކެޓިންގ މަސައްކަތުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ބެންގަލޯރގެ ޖީނިއުސް ޗެނަލްގައި އަސްލަމް ވަނީ ޚަބަރު ކިއުމާއި ޚަބަރު ޕްރޮޑިއުސް ކުރުމުގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކުގައި 2 އަހަރު ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.

މުޙައްމަދު އަސްލަމްވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މީޑިއާގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއެޓް އިން އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ އިން އެކައުންޓިންގ އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިން އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ފޮރިންގ ލެންގްއެޖް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވަނީ ޓެލެވިޜަން ޕްރެޒެންޓަރސް ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ކޯހާއި ޕޮލިޓިކަލް ޖާރނަލިޒަމް ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ކޯހާއި އިންވެސްޓިގޭޝަން ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯސް ފަދަ ތަފާތު ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމްގައި ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަތަކުގައި ހާޟިރިކުރެވޭ މީހުންނާއި އިންޓަރވިއުކޮށް، ސްޓޭޓްމަންޓް ނަގައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އަސްލަމް ވަނީ 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލާއި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި ކޮލިފައިޑް ސެކަންޑަރީ ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމާއި ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕްލްގެ މަޤާމް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެވިޑް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރާއި، މަންދު ކޮލެޖް އަދި މެޕްސް ކޮލެޖްގެ ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ކޯސްތަކުގައި ކަރިކިއުލަމް ސްޓަޑީޒް އާއި ސްޓަޑީ ސްކިލްސް އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް އާއި ލޭންގްއޭޖް ސްކިލްސް އާއި މެނެޖްމަންޓް އެކައުންޓިންގ އަދި މާކެޓިންގ މެނެޖްމަންޓްފަދަ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަނު ކުރެއްވީ 13 މާޗް 2013 ގައެވެ. އަދި 5 އޭޕްރީލް 2016ގައި ފެށުނު ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މުޙައްމަަދު އަސްލަމު ވަނީ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައެވެ.


އަލްފާޟިލާ ޒީނާ ޒާހިރު

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6319

އަލްފާޟިލާ ޒީނާ ޒާހިރު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަބާޙު

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6306

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަބާޙު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސަރާޙަތު ޢިއްޒަތު

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6331

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސަރާޙަތު ޢިއްޒަތު ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޒައިނާ

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6316-copy

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޒައިނާ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.


އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޞަފްވާން

ކޮމިޝަނަރ

dsc_6301

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޞަފްވާން ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ 5 އޭޕްރީލް 2016 ގައެވެ.