އިއުލާން


ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

September 21, 2021

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް

August 22, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް

އިޢުލާނު – “01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ” ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

July 8, 2021

“01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ” ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

July 7, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އިޢުލާން – އިންޝުއަރެންސް

July 4, 2021

ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ