އިއުލާން


ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް “ބަނޑޭރި ޕޭ” މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމާއި ބެހޭ

April 27, 2021

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް “ބަނޑޭރި ޕޭ” މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމާއި ބެހޭ

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ސަމީކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް)

April 20, 2021

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ސަމީކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް)

ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

April 5, 2021

 ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިބަދަލުވުން

April 4, 2021

ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިބަދަލުވުން

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 1, 2021

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)