އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިޔުނިކޭޝަން

July 18, 2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު                                                                                   ނަންބަރު:  IUL)427-OPR/1/2024/26)، މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޢަދަދު:       1 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:  މޯލްޑިވްސް […]

ކުށް އިސްލާޙުކުރުން

July 18, 2024

 IUL)427-OPR/1/2024/29)، ކުށް އިސްލާޙުކުރުން ކުށް އިސްލާޙުކުރުން /”މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2024″ އަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚް ފަސްކުރުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނަމްބަރު: IUL)427-OPR/1/2024/26)، 17 ޖުލައި  2024 ގެ އިޢުލާނާއި ޙަވާލަދީ ދަންނަވަމެވެ. އެ އިއުލާންގައި  “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2024″ ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ” ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ލިޔުމުގެ ކުށަކުންނެވެ. ސުރުހީގެ ރަނގަޅުގޮތަކީ “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2024″ އަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚް ފަސްކުރުން”  އެވެ. މި ކުށް އިސްލާހުކޮށް އަލުން  އިއުލާން ކުރަމެވެ. އިޢުލާން “މޯލްޑިވްސް […]

“މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2024” ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ

July 18, 2024

ނަންބަރު:  IUL)427-OPR/1/2024/18)،   އިޢުލާން “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2024” ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ   މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނަމްބަރު: IUL)427-OPR/1/2024/18)، 9 ޖޫން 2024 ގެ އިޢުލާނާއި ޙަވާލަދީ ދަންނަވަމެވެ. “މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް 2024” އަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚް، 8 އޮގަސްޓް 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.     17 ޖުލައި 2024 11 މުޙައްރަމް 1446

ޤަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-16 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުން

July 10, 2024

އިޢުލާނު ޤަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-16 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުން   ވީމާ، މި އިސްލާހަށް އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތްނަމަ، 2024 ޖުލައި 18 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް   info@broadcom.org.mv އަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަންއަށް ލިޔުމުން ފޮނުވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ‘ޤަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-16 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް’ […]

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިޔުނިކޭޝަން

July 4, 2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނަންބަރު: 23(IUL)427-OPR/1/2024 މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޢަދަދު:       1 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން / ކ.މާލެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ގްރޭޑް 1 ޑިޕާޓްމަންޓް: ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ރިސަރޗް އެންޑް ޑެވޮލޮޕްމެންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ސެކްޝަން: ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކްޝަން އަސާސީ މުސާރަ: /-8900 ރުފިޔާ އެލަވަންސް:  ލިވިންގ އެލަވަންސް:        -/3000 ރުފިޔާ ނޮންޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް: -/2500 ރުފިޔާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ:  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރުގަޑި ދެވޭނެއެވެ. […]