އިއުލާން


ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (އަލިރޯނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

April 2, 2019

“އަލިރޯނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް” (ހދ.ހަނިމާދޫ) އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ބ. ގޮއިދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

February 26, 2019

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން (ބ. ގޮއިދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)

ބައެއް ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

February 14, 2019

ބައެއް ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

January 24, 2019

ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

January 23, 2019

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ