ސްޕީޗް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވި ޚިޠާބު 2018

October 4, 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވި ޚިޠާބު 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވި ޚިޠާބު

October 4, 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވި ޚިޠާބު

2017 ވަނަ މިލާދީ އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މެސެޖް

January 1, 2017

މިއަދު މި ފެށޭ 2017 ވަނަ މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އެންމެހައި ބެލުންތެރިންނަށާއި އެހުންތެރިންނަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި އަރިސްކުރަމެވެ.

މީލާދީ އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މެސެޖް

January 1, 2016

މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އެންމެހައި ބެލުންތެރިންނަށާއި އެހުންތެރިންނަށް ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި އަރިސްކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ދެއްވި ޚިޠާބު

October 4, 2015

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސާއި ކޮމިޝަނަރުންނާއި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ތަޙުނިޔާ އާއި މުބާރަކުބާދު އަރިސްކުރަން.