ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރުން


އަލްފާޟިލް ބަދުރުއްނަސީރު

ކުރީގެ ރައީސް

mr-badhuru-naseer_1

ބަދުރުއް ނަސީރު އަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އެވެ. 04 އޭޕްރިލް 2011 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރައްވާ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަން ވަނީ ބަދުރު ނަސީރު އާއި ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ބަދުރު ނަސީރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި އިސްހަރުފްތަކެއް ގިރާކޮށްފައިވާ މިދާއިރާއިން 30 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ބަދުރު ނަސީރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ދާއިރާއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1967 ވަނަ އަހަރު ރޭޑިއޯ މޯލްޑިވްސްގެ އޮޕަރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައިއެެވެ. އެއަށްފަހު، ރޭޑިއޯ މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮޑިއުސަރއެއްގެ މަޤާމާއި އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމާއި އެމް.އެން.ބީ.ސީ ރޭޑިއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. ބަދުރު ނަސީރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޯޑިއޯ ލައިބްރަރީ ޑިިޖިޓަލްކުރުމުގައި އެންމެ އިސްރޯލެއް އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް އަމިއްލައަށް އިހްތިޔާރުކުރައްވާ މަޢުލޫތަކަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި އެއްބޭފުޅަކީ ބަދުރު ނަސީރެވެ. އެމް.އެން.ބީ.ސީ ގައި ފަށްޓަވައިދެއްވި “ނިއުސް އެންޑް ކަރެންޓް އެފައަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް” އާއި އެމް.އެން.ބީ.ސީ އައު ޤަވާއިދާއި ސުލޫކީމިންގަނޑުތަކަށް އަމަލު ކުރަންފެށުން އެއީ  ބަދުރު ނަސީރު ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކުން  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަމެވެ.

ކޮމިޝަން ގެ ރައީސް ބަދުރު ނަސީރު ވަނީ  29 ޖުލައި 2012 ގައި ކޮމިޝަން ގެ މެމްބަރުކަމުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. ކޮމިޝަންގައި ހޭދަ ކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގައި ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ދެއްވާފައެވެ.


އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް

Mr Abdulla Shujau

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޝުޖާޢުއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވައިފައިވާބޭފުޅެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގައި އަބްދުﷲ ޝުޖާޢު ހޭދަކުރައްވާފައިވާ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިންގެންފައިވެ އެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، “ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް ޗެނެލް” (އެން.ޖީ.ސީ) އާއި، ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ “ސްކައި ނިއުސް”، “ޑުބާއި ޓީވީ” އަދި “ޔަންގް އޭޝިއާ ޓީވީ” އަށްވެސް ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްދެއްވާފައިވެ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއި އެޑިއުކޭޝަން އަދި އާންމު މަސްލަހަތާއި ޤާނޫނީ މިނިވަންކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ޑޮކިއުމަންޓްރީ އާއި ކުރުފިލްމު އަދި އިޝްތިހާރުތައް އޭނާ އުފައްދަވާފައިވެ އެވެ.

އަބްދުﷲ ޝުޖާއުއަކީ ރާއްޖޭގެއާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން 100 އެއްހާ މިއުޒިކް ވީޑިއޯ ، 13 ފީޗަރ ފިލްމު އަދި  ޕްރޮމޯޝަނަލް ފިލްމުތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވާބޭފުޅެކެވެ. ތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު އަބްދުﷲސުޖާޢު 1986 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅިވަޑައިގަތީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕޯސްޓް އެންޑް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އާ އެވެ. އެއަށްފަހު، ދިރާގުގެ ސްވިޗިންގެ މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގައި ވެސް އޭނާ އުޅުއްވާފައިވެ އެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ރައީސްގެ މަގާމުން ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އިންތިޚާބުކުރީ 21 ނޮވެމްބަރ 2012 ގައެވެ. އަދި ހަމަ މިދުވަހު، ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ޝުޖާއު އިންތިޚާބުކުރެވުނެވެ.


އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ހަނާ

ކޮމިޝަނަރ

Ms Aishath Hana

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ހަނާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ ޖާރނަލިސްޓްއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިގޮތުން ޚަބަރު ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް، ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ޑައިރެކްޓް ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ހަނާ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހަނާ ވަނީ ހޮލެންޑްގައި ޖާރނަލިޒްމްގެ ޓްރެއިނިންގ ހައްދަވައި، އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި ” ދަ ކޮންވަރޖަންސް އޮފް މީޑިއާ” އިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރައްވައިފަ އެވެ. ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ އިނގިރޭސި ޚަބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ޕެރެޒެންޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއެކު، ޢާއިޝަތު ހަނާ ވަނީ ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ އިނގިރޭސި ޚަބަރުގެ އެޑިޓޯރިއަލް ޒިންމާ ވެސް އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓް މިޑީޔާގެ ދާއިރާގައި އޭނާ ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޯމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ބްރޯޑްކާސްޓް ޖަރނަލިޒަމް ކޯހުގައި ޖާރނަލިސްޓުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢާއިޝަތު ހަނާ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީޑޔާއަށް ބޮޑެތި އިސްލާޙީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައިދުވަސްވަރު، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މައިދާން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ “ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯކް” އެކުލަވާލުމުގައާއި، ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ޤަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރުމުގައި ޢާއިޝަތު ހަނާ ވަނީ ވަރަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެށް ކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާރޓްސް އިން ޟާޢިއުކުރި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަތްމަތި ފޮތްތަށް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އޭނާ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.


އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަވްޤީ

ކޮމިޝަނަރ

Ms Mariyam Shauqy

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަވްޤީ ހިދުމްތަ ކުރެއްވި 23 އަހަރު ދުވަހުގެ  ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހިދުމްތަ ކުރެއްވީ ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގަ އެވެ. ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގައި ހޭދަކުރެއްވި 22 އަހަރު އެތަނުގެ ތެރޭގައި  ޕްރޮޑިއުސަރުކަމުގެ މަޤާމުން ފެށިގެން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އޭގެއިތުރުން، އެމް.އެން.ބީސީގައި މީޑިއާ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އަހަރު ހިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

މަރިޔަމް ޝަވްޤީ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކާޓިން ޔުނިވަރސިޓީން މާސްކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާޞިލް ކުރައްވައި “ފިލްމިންގ، ޓެލެވިޜަން އަދި އެޑްވަޓައިޒިންގ އިން ސްޕެޝަލައިޒްވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މަރިޔަމް ޝަވްޤީ ޕްރޮޑިއުސް ކުރެއްވި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަމާޒުކުރައްވައިފައި ވަނީ އިޖްތިމާޢީ، ސިއްޙީ އަދި އާންމު މަސްލަޙަތުގެ މައްޗަށެވެ. މަރިޔަމް ޝަވްޤީ ޕްރޮޑިއުސް ކުރެއްވި “ކައްތިރި” ޑްރާމާއަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަޤްބޫލްކަން ލިބުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.


އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޝްރަފް

ކޮމިޝަނަރ

Mr Ibrahim Ashraf

ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ދާއިރާއާ އަޝްރަފް އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅިވަޑައިގެންފަނީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ގޮތުން 2007 ވަނަ އަހަރު ވީޓީވީއާ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ލައިސަންސް ހޯދި ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވީޓީވީ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުމުގަ އާއި ކުރިއަރުވައި ހިންގުމުގައި އަޝްރަފް ވަރަށް އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.މިގޮތުން ވީޓީވީގެ އެޗް.އާރު އެންޑް އެޑްމިން ޑިޕާރޓްމަންޓާއި މާރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް އަޝްރަފް ވަނީ ހިންގަވައިފަ އެވެ.

ކުރީގެ ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް އާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން އަޝްރަފް ވަނީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަވައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވާކަމާއި އެކްޓުކުރުމާއި ލަވަ ކިޔުމާއި ޅެން ހެއްދެވުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް އަޝްރަފް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަ އެވެ.


އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ އާދަމް

ކޮމިޝަނަރ

Ms Moomina Adam

އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ އާދަމް ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާއަށް ވެދެވަޑައިގެންފައި ވަނީ 1994 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުންނެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި މުއުމިނާ އާދަމް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ 15 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައި ވަނީ ކުރީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގަ އެވެ. އަޑުގެ ޕްރެޒެންޓަރ ޕްރޮޑިއުސަރ ޓްރޭނީގެ މަގާމާއި ޕްރެޒެންޓަރ ޕްރޮޑިއުސަރގެ މަގާމުގެ އިތުރުން ސީނިއަރ ޕްރެޒެންޓަރ ޕްރޮޑިއުސަރގެ މަގާމް މުއުމިނާ އަދާކުރައްވާފައި ވެ އެވެ. އެއަށްފަހު ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްވުމާ ގުޅިގެން 2008 ވަނަ އަހަރު ސަން އެފްއެމް އާ ގުޅިވަޑައިގެން އެ ސްޓޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް މަގާމްތަކެއް މުއުމިނާ އަދާކުރައްވާފައި ވެ އެވެ. މިގޮތުން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރޮގްރާމްސްގެ މަގާމާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސްގެ މަގާމް މުއުމިނާ ފުރުއްވާފައި ވެ އެވެ. މުއުމިނާ އާދަމަށް ވަނީ ސަން އެފްއެމްގެ އެންމެ މަޤްބޫލު މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް 2010 އެފްރީލްގައި ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ.