ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

September 22, 2020

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތަކީ، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޞަރަހައްދެއްގެ ރަށްވެހި ފަރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުން ހިންގާ، ކޮންޓްރޯލްކުރާ އަދި ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ދެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތެކެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ވަކި ސަރަހައްދަކަށް (ސިޓީއަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް) ނުވަތަ ވަކި ސަރަހައްދެއްގެ ޚާއްސަ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ހިމެނޭ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައެވެ.

 

 


ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް

 

1. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް، ރ. ދުވާފަރު

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: GS213

ފޯން ނަންބަރު: 6582703

އީމެއިލް: admin@dhuvaafaruprimaryschool.edu.mv

 

ޗެނަލް ލޯގޯ

 

އިތުރު މަޢުލޫމާުތު

ސްޓޭޝަންގެ ނަން: ކޭ ޓީވީ

ޗެނަލްގެ ނަން: ޑީ.ޕީ.އެސް. ޗެނަލް

ޚިދުމަތުގެ އަސްލު: ޓީވީ

ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދު: ރ. ދުވާފަރު

މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސްފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝުކުރީ

ފޯން ނަންބަރު: 7596691

އީމެއިލް: mshuks2016@gmail.com