ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުން

October 6, 2015

މިއީ، ޤާނޫން ނަމްބަރ 2010/16 (ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫން) ގެ ދަށުން، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ޓެރެސްޓްރިއަލްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރީކުއެންސީ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ ފްރީކްއެންސީތައް ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންވީ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދެވެ.